Title เอกสารการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2541 ณ โรงแรมปางสวนแก้วและวิทยาเขตภาคพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เล่มที่ 4 สาขาศิลปกรรม สาขานาฎศิลป์และดุริยางค์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์
Author วิทยาเขตภาคพายัพ
Published กรุงเทพฯ หจก. เซอร์วิส ซีล 2541
Detail 437 หน้า
Subject
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed