Title "ดำรงวิชาการ" รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดีปี 2545/ บรรณาธิการ บำรุง คำเอก, ประเทือง วิรุฬห์เพชร, ประอร ศิลาพันธ์, อาภาโสม ฉายแสงจันทร์, รักษา นันทขว้าง,อนุชา มติศิลป์ และ อัญชลิกา ภู่มาลี.
Published กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545
Detail 509 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม
Subject
Added Author อาภาโสม ฉายแสงจันทร์, บรรณาธิการ
  รักษา นันทขว้าง, บรรณาธิการ
  อนุชา มติศิลป์, บรรณาธิการ
  บำรุง คำเอก, บรรณาธิการ
  ประเทือง วิรุฬห์เพชร, บรรณาธิการ
  ประอร ศิลาพันธ์, บรรณาธิการ
  อัญชลิกา ภู่มาลี, บรรณาธิการ
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed