Title สถิติเพื่อการวิจัยและตัดสินใจ: เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลและคำอธิบายผลลัพธ์จากโปรแกรมสำเร็จรูป / มัลลิกา บุนนาค.
Author มัลลิกา บุนนาค
Published กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 8 (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)
Detail 585 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม
Subject
 
 
Added Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาสถิติ
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed