Title อ่านเขา อ่านเรา : 14 บทความส่งเสริมการอ่าน จากผู้เชี่ยวชาญ 10 ประเทศ / วัฒนชัย วินิจจะกูล บรรณาธิการ.
Published กรุงเทพฯ : สำนักอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2556
Detail 275 หน้า : ภาพประกอบ : 24 ซม,+ ซีดี-รอม
Subject
 
 
 
Added Author วัฒนชัย วินิจจะกูล
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed