Title สถานภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยในบริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / เรืองไร โตกฤษณะ...[และคนอื่น ๆ] ;บรรณาธิการ ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์, สมพร อิศวิลานนท์.
Published กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ, 2558
Detail viii, 120 หน้า : ภาพประกอบ : 24 ซม
Subject
 
Added Author เรืองไร โตกฤษณะ
  ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์ บรรณาธิการ
  สมพร อิศวิลานนท์ บรรณาธิการ
  สถาบันคลังสมองของชาติ
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed