Title คิดทันโลก : ท้าทายกระบวนทัศน์ว่าด้วยอนาคตห้องสมุดและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 / บรรณาธิการ, วัฒนชัย วินิจจะกูล.
Published กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558
Detail 200 หน้า : ภาพประกอบ
Subject
 
Added Author วัฒนชัย วินิจจะกูล, บรรณาธิการ
  สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed