Title การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 9 เรื่อง "การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558 / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.
Author มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สถาบันวิจัยและพัฒนา
Published จันทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2558
Detail 535 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม
Subject
 
 
 
Added Author มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี. สถาบันวิจัยและพัฒนา
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed