Title รายงานการอภิปรายประชุมวิชาการงานวิจัยเพื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ / คณะกรรมการ สาขาเศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
Author สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คณะกรรมการ สาขาเศรษฐศาสตร์
Published กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ สาขาเศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2558
Detail 524 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม
Subject
 
Added Author สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. คณะกรรมการ สาขาเศรษฐศาสตร์
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed