Title อย่าให้ความอาย (หรือความเกรงใจ) ทำลายชีวิตคุณ : กล้าที่จะปฏิเสธ อย่าเกรงใจจนใครๆ เอาเปรียบคุณ / โจวเหวยลี่ ;ผุ้แปลโดย จิราพร เนตรสมบัติผล ; บรรณาธิการโดย สมชัย เบญจมิตร.
Author โจวเหวยลี่
Published นนทบุรี : บี มีเดีย กรุ๊ป (ประเทศไทย), 2560
Detail 288 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Added Author จิราพร เนตรสมบัติผล, บรรณาธิการ
  สมชัย เบญจมิตร, ผู้แปล
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed