Title แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการหอพักนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา / กลุ่มพัฒนาระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา.
Author กระทรวงการอุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
Published กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนาระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา, 2562
Detail 80 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม
Subject
 
Added Author กระทรวงการอุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed