Found 49 Title Show     Per Page
image
Source Types Book
Titleเรื่องเล่าเด็กหญิงชาวเกาะ / พัชริดา.
Authorพัชริดา.
Publishedกรุงเทพฯ : วสี ครีเอชั่น, 2562.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาแคลลัสกานพูลเพื่อทดสอบฤทธิ์ในการทำสลบปลาดุกอุยเทศ / นพรัตน์ พุทธกาล...[และคนอื่นๆ].
Publishedปทุมธานี : สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2560.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleรายงานการวิจัย การเตรียมแผ่นบางขนาดนาโนจากแร่เม็กเนติกลูโคซีนของไทยเพื่อใช้เป็นวัสดุกำบังรังสีแกมมา= Preparation of nanosheets from thai magnetic leucoxene mineral for gamma shielding material / สรพงษ...
Authorสรพงษ์ ภวสุปรีย์.
Publishedปทุมธานี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2561.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleรายงานการวิจัย การออกแบบและพัฒนาเครื่องอบแห้งหนังหมูต้นแบบอัตโนมัติสำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านหนองหลวง= Design and development of the pigskin dry automatic machine for rural development ...
Authorวิเชียร เถื่อนเครือวัลย์.
Publishedปทุมธานี : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2561.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleรายงานการวิจัย ศึกษาผลการนวดแบบแพทย์แผนไทยประยุกต์ในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมร่วมกับการบริหารเข่า :กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสุขภาพชุมชนตำบลบ้านกระแซง อำเภอเมือง ปทุมธานี= Study effect of applies tha...
Publishedปทุมธานี : วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2560.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleรายงานผลการวิจัย การยับยั้งไบโอเจนิกเอมีนและควบคุมคุณภาพของผักกาดดองโดยใช้ กล้า เชื้อเพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งออก= Biogenic amine inhibition and quality protection of fermented green mustard with star...
Authorปาลิดา ตั้งอนุรัตน์.
Publishedปทุมธานี : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2561.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleรายงานวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาอุตสาหกรรมการผลิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี= A study satisfaction of the establis...
Authorสมพร วงษ์เพ็ง.
Publishedปทุมธานี : ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2561.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปัจจัยการศึกษา และพัฒนาระบบแมชชีนวิชั่นสำหรับวิเคราะห์ภาพรูเจาะของแผ่นพีซีบีของอุตสาหกรรมผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส์รองรับอุตสาหกรรม 4.0= Studying and developing machine vision syste...
Authorจักรกฤษ อ่อนชื่นจิตร.
Publishedปทุมธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2561.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleทักษะในการบริหารทางการพยาบาล / อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์.
Authorอภิรดี นันท์ศุภวัฒน์.
Publishedเชียงใหม่ : สยามพิมพ์นานา, 2561.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleการกำจัดสารปนเปื้อนในน้ำเสียโดยใช้อนุภาคนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ที่เจือด้วยโลหะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงร่วมกับโอโซน= Removal fo emerging contaminants from wastewater by metal doped TiO2 nanoparticles...
Publishedปทุมธานี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2560.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleรายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบบำบัดน้ำในตู้เลี้ยงปลาสวยงามภายใต้สภาวะเร่งด้วยแสงธรรมชาติ= Development of the water treatment system in a beautiful fish aquarium under visible light catalysis / ฉัต...
Authorฉัตรชัย พลเชี่ยว.
Publishedปทุมธานี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2561.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleรายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียต้นแบบ ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งโดยใช้วัสดุผสมของโฟโตคะตะไลติกกับพอลิเมอร์นำไฟฟ้า= Development of waste water treatment system prototype in shrimp farming using c...
Publishedปทุมธานี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2561.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาและออกแบบระบบ Level crossing สำหรับระบบรางโดยใช้ระบบการประมวลผลภาพเพื่อยกระดับนวัตกรรมสู่การใช้งานจริงในเมืองอัจฉริยะ= Development and design eailway level crossing syst...
Authorจักรี ศรีนนท์ฉัตร.
Publishedปทุมธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2561.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครื่องย่อยก้อนน้ำตาลมะพร้าวแบบจานมีดหมุน= Development of coconut sugar cashing machine by turntable blade / กุลชาติ จุลเพ็ญ, ประจักษ์ อ่างบุญตา และไพ...
Authorกุลชาติ จุลเพ็ญ.
Publishedปทุมธานี : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2561.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปัจจัยการศึกษาและพัฒนาระบบแมชชีนวิชั่นเพื่อตรวจจับอาการเสียของไอซีบีจีเอของอุตสาหกรรมผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรองรับอุตสาหกรรม 4.0= Study and developing machine vision system...
Authorจักรี ศรีนนท์ฉัตร.
Publishedปทุมธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2561.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ