Found 49 Title Show     Per Page
image
Source Types Book
Titleรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปัจจัยการศึกษาและพัฒนาระบบอาคารอัตโนมัติบนพื้นฐานการใช้พลังงานทดแทนสำหรับสถานีรถชาร์จรถไฟฟ้า= Studying and developing a building automatic system based on using renewable energy...
Authorจักรกฤษ อ่อนชื่นจิตร.
Publishedปทุมธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2561.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ รูปแบบการสอนนาฏศิลป์ไทยกรณีศึกษาคุณครูสุวรรณี ชลานุเคราะห์ ศิลปินแห่งชาติ สาขานาฏศิลป์ละครรำ พ.ศ. 2533= The thai dancing art teaching model of prof. Suwannee Chalanukroa, Thai N...
Authorณัฎฐนันท์ จันนินวงศ์.
Publishedปทุมธานี : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2562.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
TitleIndustrial energy management for cost reduction / by Thomas E. Smith.
AuthorSmith, Thomas E., 1937-.
PublishedAnn Arbor, Mich. : Ann Arbor Science Publishers, c1979.
Locationคณะวิศวกรรมศาสตร์
image
Source Types Book
TitleDeveloping performance indicators for managing maintenance / Terry Wireman.
AuthorWireman, Terry.
PublishedNew York : Industrial Press, c2005.
Locationคณะวิศวกรรมศาสตร์
image
Source Types Book
Titleรายงานการวิจัย การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวสำหรับควบคุมแสงสว่างไฟถนนแบบอัจฉริยะ= Embedded system development for illuminations street lights intelligent control / นิกร แสงงงาม.
Authorนิกร แสงงงาม.
Publishedปทุมธานี : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2560.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleผลิตภัณฑ์บล็อกประสานเพื่อวิสาหกิจชุมชนจากเศษหินแอนไฮโดรต์= Interlocking block product for community enterprises from anhydrite rock fragments / อมเรศ บุกสุวรรณ, ประชุม คำพุฒ.
Authorอมเรศ บุกสุวรรณ.
Publishedปทุมธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2561.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleการใช้ประโยชน์จากเศษตระกรันเหลือทิ้งของหม้อไอน้ำอุตสาหกรรมกระดาษสำหรับเป็นวัสดุก่อสร้างแผ่นเรียบต้นทุนต่ำเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม= Utilization from boiler slag waste of industrial paper factor...
Publishedปทุมธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2562.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาระบบฉีดปุ๋ยและสารเคมีแบบแปรผันอัตราได้ร่วมกับเทคนิคประมวลผลภาพถ่ายสั่งการด้วยแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือในโรงเรือนมาตรฐานสำหรับเกษตรกรรมสมัยใหม่= The development of variable rate fertilizer a...
Authorเกรียงไกร แชมสีม่วง.
Publishedปทุมธานี : ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2561.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleการศึกษาการเสื่อมสภาพของสมบัติรอยต่อชนเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิมต่างชนิด AIS1304/AIS1316 ในระบบส่งถ่ายน้ำผลไม้= Degradation study of dissimilar AIS1304/AIS1316 Stainless steels welding butt join in fru...
Authorระพี กาญจนะ.
Publishedปทุมธานี : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2561.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleโครงการวิจัย เรื่อง การเชื่อมซ่อมรอยเชื่อมต่อชนท่อเหล็กกล้าไร้สนิมต่างชนิด AIS1304/AIS1316 ในระบบส่งถ่ายน้ำผลไม้= Welding repair of dissimilar AIS1304/AIS1316 Stainless steels welding butt join in fru...
Authorชเนรินทร์ รักสัตย์.
Publishedปทุมธานี : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2561.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleรายงานการวิจัย การประหยัดพลังงานกระบวนการไพโรไลซิสร่วมระหว่างน้ำมันเครื่องใช้แล้วกับขยะพลาสติกโดยใช้แก๊สผลิตภัณฑ์เป็นเชื้อเพลิง= Energy saving from co-pyrolysis between used lubricant oil and plastic ...
Authorณัฐชา เพ็ชรยิ้ม.
Publishedปทุมธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2561.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleรายงานวิจัย วงจรดีซีทูดีซีคอนเวอร์เตอร์โดยใช้วงจรเรโซแนนซ์แบบครึ่งบริดจ์ที่มีการควบคุมแบบปรับความหนาแน่นของพัลส์สำหรับแหล่งจ่ายแบตเตอรี่= DC to DC converter by using resonant half-bridge with pulse de...
Authorจิรพงษ์ จิตตะโคตร์.
Publishedปทุมธานี : ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2562.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พอลิเอธิลีนความหนาแน่นสูงที่ผ่านการใช้งานแล้วในผลิตภัณฑ์จากการขึ้นรูปแบบหมุน= Recycled high density polyethylene on rotational molding products / ณรงค์ โอเจริญ, สรพงษ์ ภวสุปรีย์...
Authorณรงค์ โอเจริญ.
Publishedปทุมธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2561.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑฺบล็อกปูพื้นและคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นจากเถ้าชานอ้อยสำหรับวัสดุก่อสร้างสีเขียว= Product development of paving blocks and interlocking concrete paving blo...
Authorกิตติพงษ์ สุวีโร.
Publishedปทุมธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2561.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleการออกแบบและสร้างเครื่องอบฟิล์มหด = Design and build the shrink tunnel / ณัฐพล สุภาพรรค และคนอื่นๆ.
Authorณัฐพล สุภาพรรค.
Publishedปทุมธานี : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2548.
Locationคณะวิศวกรรมศาสตร์