Search again

Found: 19  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Debating Green : proceedings from a series of workshops for the inauguration of the Heinrich Boll FoundationThailand and South East Asia Regional Office Chiang Mai,28-29 February 2000 / edited by Rona...
Author
Workshops on Debating green
Published
Chiang Mai : The Heinrich Boll Foundation-Thailand and South East Asia Regional Office, 2000.
Call Number
JA75.8 .W67
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 30 = 30th Electrical Engineering Conference (EECON-30), 25-26 ตุลาคม 2550 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี / ร่วมจัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม...
Author
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Published
[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, [2550].
Call Number
TK5 ก475 2550
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การประชุมวิชาการทางออปติกส์และการประยุกต์ใช้งานแห่งชาติ ครั้งที่ 6 : 4 กุมภาพันธ์ 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี / จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาล...
Author
การประชุมทางวิชาการทางออปติกส์และการประยุกต์ใช้งานแห่งชาติ
Published
[ปทุมธานี] : ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, [2554].
Call Number
TK5105 ก475 2554
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา : 22-23 มีนาคม 2555 / มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา.
Author
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ
Published
[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2555.
Call Number
Z5816.ร425 ก482 2555
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง งานฐานรากและงานก่อสร้างใต้ดิน วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2534 ณ โรงแรมเอเชีย / จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์.
Author
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Published
กรุงเทพฯ : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, 2534.
Call Number
TA785 .ก271 2534,624.15 ว755ก 2534
Location
คณะวิศวกรรมศาสตร์

image
ความหลากหลายของเรือนพื้นถิ่นไทย / อรศิริ ปาณินท์ ... [และคนอื่น ๆ].
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2543.
Call Number
NA7435.T5 ช571ค 2543
Location
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

image
น้ำของ : แม่น้ำโขง ณ นครพนม = Mekong : the Mekong river na Nakorn Phanom : เอกสารสรุปการสัมมนาวิชาการแม่น้ำโขง ณนครพนม II / บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และกาญจนาละอองศรี.
Author
การสัมมนาวิชาการแม่น้ำโขง ณ นครพนม II
Published
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2555.
Call Number
DS 523.2 ก525น 2555
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2555 = Proceeding the Annual Conference on Fisheries 2012 / กรมประมง, 6- 7มิถุนายน 2555 ณ กรมประมง กรุงเทพฯ.
Author
การประชุมวิชาการประมง
Published
[กรุงเทพฯ] : กรมประมง, [2555].
Call Number
SH332.2.T5 ก482ร 2555
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
รายงานการสัมมนา นาฏศิลป์และดนตรีไทย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 23-25 มิถุนายน 2515.
Author
การสัมมนานาฏศิลป์และดนตรีไทย
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2522.
Call Number
GV1703.ท9 ธ48 2522
Location
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

image
สาระศาสตร์ : การประชุมวิชาการประจำปี สถาปัตยกรรมและศาสตร์เกี่ยวเนื่อง ครั้งที่ 4 / ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Author
การประชุมวิชาการสาระศาสตร์สถาปัตย์
Published
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
Call Number
NA21 ค125ส 2543
Location
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

image
สาระศาสตร์ ฉบับการวางแผนภาคและเมือง -- การออกแบบชุมชนเมืองและภูมิสถาปัตยกรรม : การประชุมวิชาการประจำปี สถาปัตยกรรมและศาสตร์เกี่ยวเนื่อง ครั้งที่ 5 / ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Author
การประชุมวิชาการสาระศาสตร์สถาปัตย์|n(ครั้งที่ 5 :
Published
กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
Call Number
NA21 ค125ส 2544
Location
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

image

image
สาระศาสตร์ ฉบับเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม -- การจัดการพลังงานการก่อสร้าง --คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ และการจัดการสถาปัตยกรรม : การประชุมวิชาการประจำปี สถาปัตยกรรมและศาสตร์เกี่ยวเนื่อง ครั้งที่ 5 / ภาควิชาสถาปั...
Author
การประชุมวิชาการสาระศาสตร์สถาปัตย์|n(ครั้งที่ 5 :
Published
กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
Call Number
NA21 ค125ส 2544
Location
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

image
สาระศาสตร์ เล่ม 2. สถาปัตยกรรมไทย-พื้นถิ่นและทั่วไป วิทยานิพนธ์ : การประชุมวิชาการประจำปีสถาปัตยกรรมและศาสตร์เกี่ยวเนื่อง ครั้งที่ 7 / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Author
การประชุมวิชาการสาระศาสตร์สถาปัตย์
Published
กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
Call Number
NA9 ต125ส 2546
Location
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

image
สาระศาสตร์สถาปัตย์ / ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Author
การประชุมวิชาการสาระศาสตร์สถาปัตย์
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2542.
Call Number
NA21 ส318ส 2541
Location
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles