Search again

Found: 10  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
208 ข้อแนะนำ ผู้รักการถ่ายภาพต้องรู้ / กนก เดชาวาศน์.
Author
กนก เดชาวาศน์.
Published
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557.
Call Number
TR 148 ก151ส 2557,771
Location
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

image
Easy photo ถ่ายภาพสินค้ายังไงให้ขายกระฉูด / นทิสม์ ศิริวัฒนเจริญ.
Author
นทิสม์ ศิริวัฒนเจริญ.
Published
กรุงเทพฯ : วิตตี้ กรุ๊ป , 2555.
Call Number
TR 267 น111อ 2555,771
Location
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

image
Lightroom : Creative workshop / นริศ พิเชษฐพันธ์.
Author
นริศ พิเชษฐพันธ์.
Published
นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2559.
Call Number
T 385 น256ล,T 385 น251ล 2559,771
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

image
The Art of Photography : ศิลปะแห่งการถ่ายภาพ / อำนวยพร บุญจำรัส.
Author
อำนวยพร บุญจำรัส.
Published
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น ; 2553.
Call Number
TR 624 อ681ศ 2553,771
Location
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

image
การถ่ายภาพดิจิทัล / เยาวนารถ พันธู์เพ็ง.
Author
เยาวนารถ พันธู์เพ็ง.
Published
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ , 2553.
Call Number
TR 267 ย539ก 2553,771
Location
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

image
การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร = Photography for communication / กนกรัตน์ ยศไกร.
Author
กนกรัตน์ ยศไกร.
Published
กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น , 2550.
Call Number
TR 624 ก125ก 2550,771
Location
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

image
คู่มือถ่ายภาพด้วยกล้อง Canon DSLR ฉบับสมบูรณ์ / ทีมงาน Speech Shutter.
Published
นนทบุรี : ไอดีซีฯ ; 2558.
Call Number
TR250 ค695 2558,771
Location
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

image
คู่มือถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR ฉบับสมบูรณ์ / ตะวัน พันธ์แก้ว.
Author
ตะวัน พันธ์แก้ว.
Published
กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2558.
Call Number
TR 267 ต258ค 2558,771
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

image
ตกแต่งรีทัช Process ภาพ Lightroom + Photoshop / เกียรติพงษ์ บุญจิตร.
Author
เกียรติพงษ์ บุญจิตร.
Published
นนทบุรี : ไอดีซี, 2558.
Call Number
771,T 385 ก843ต
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

image
ตีแตก!! ถ่ายภาพขายออนไลน์ / สุระ นวลประดิษฐ์.
Author
สุระ นวลประดิษฐ์.
Published
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.
Call Number
TR 647 ส856ต,TR 647 ส856ต 2559,771
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์บริการความรู้ CKC@Rangsit
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles