Search again

Found: 1,573  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"นักเรียนนอก" ข้อมูลสำคัญในประวัติศาสตร์สังคมไทย/ วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.
Author
วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.
Published
กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2550.
Call Number
LB 2375 ว555น 2550
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
"ราชนารี" กับการจัดการศึกษา / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560.
Call Number
LA 1221 ร417
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image

image
1 ทศวรรษโครงการสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / สำนักงานโครงการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจ...
Author
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานโครงการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,[2558].
Call Number
LG 395.B33 ม246ห
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
1 ปี ชีวินนักเรียนทุนฯ ไทย-อเมริกัน / รัฐพร สมิทธิพิพัฒน์ผล.
Author
รัฐพร สมิทธิพิพัฒน์ผล.
Published
กรุงเทพฯ : อทิตตา, 2548.
Call Number
LB 2376.4 ร355ห 2548
Location
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

image
101 กลยุทธ์พิชิต Admission/ อาจารย์อู๋ ;บรรณาธิการ ธัญกฤต คงจันทร์.
Author
อาจารย์อู๋.
Published
อุบลราชธานี : ภาราดาบุ๊คส์, 2556.
Call Number
LB 2343 อ599ห 2556
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
108 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนและวิทยานิพนธ์ / พิสณุ ฟองศรี.
Author
พิสณุ ฟองศรี.
Published
กรุงเทพฯ : เพชรรุ่งการพิมพ์, 2551.
Call Number
LB 2369 พ771ห 2553
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
108 คูณ 2 ปัญหาปฏิรูปการศึกษา/ สำนักงานปฏิรูปการศึกษา
Author
สำนักงานปฏิรูปการศึกษา
Published
กรุงเทพฯ พิมพ์ดี 2544
Call Number
LA 1221 ส691ห
Location
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

image
14 teaching methods for professional teachers / Tisana Khemmani.
Author
Tisana Khemmani.
Published
Bangkok, Thailand : Chulalongkorn University Press, 2017.
Call Number
LB 1025.3 .T57
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ ทิศนา แขมมณี
Author
ทิศนา แขมมณี
Published
2546
Call Number
LB 1025.3 ท512ส
Location
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

image
14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ ทิศนา แขมมณี
Author
ทิศนา แขมมณี
Published
กรุงเทพมหานคร. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547
Call Number
LB 2832.4.T5 ท512ว
Location
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

image
14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ ทิศนา แขมมณี
Author
ทิศนา แขมมณี
Published
กรุงเทพมหานคร. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552
Call Number
LB 1025.3 ท512ส
Location
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

image
15 ครูภูมิปัญญาไทย / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562.
Call Number
LB 2832.4.T5 ส736
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
150 กิจกรรมสร้างทักษะคณิตศาสตร์ / Sharon MacDonald เขียน ; Deborah C. Johnson ภาพประกอบ ; นฤมล ตัญญพงศ์ปรัชญ์ แปล.
Author
แมกโดนัลด์, ชารอน.
Published
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2559.
Call Number
LB1139.5 ม862ร 2559,372.7044 ม855ห
Location
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

image
19 วิธีการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ สุวิทย์ มูลคำ
Author
สุวิทย์ มูลคำ
Published
กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์ภาพพิมพ์ 2545
Call Number
LB 1062.6 ส881ส
Location
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles