Search again

Found: 355  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าแบบแนวแกนนอน/ รัตนะ คำดีบุญ.
Author
รัตนะ คำดีบุญ.
Published
ปทุมธานี : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2551.
Call Number
วพ TJ 828 ร374ก 2551
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การกำจัดฟีนอลในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้ผงยางและท่แน้ำซึมจากผงยางรถยนต์ = Removal of phenol from synthetic wastewater using ground rubber tire and its porous pipe / ยุพิน ซึ่งเถียรตระกูล.
Author
ยุพิน ซึ่งเถียรตระกูล.
Published
กรุงเทพ : สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระคุณทหารลาดกระบัง , 2548.
Call Number
วพ TD 193 ย421ก
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การกำหนดรูปแบบการจัดวางผังบริเวณชุมชนวัดญวน = Site plan for wat youn community/ ประชา อัจฉริยะบุญยงค์.
Author
ประชา อัจฉริยะบุญยงค์.
Published
ม.ป.ท : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2547.
Call Number
วพ HT 391 ป233ก
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การขจัดสัญญาณรบกวนแบบสเปกและการหาจุดเด่นของภาพถ่ายอัลตราซาวด์ = Speckle noise reduction and feature extraction in ultrasound images / พิเชษฐ์ วงษ์สีทา.
Author
พิเชษฐ์ วงษ์สีทา.
Published
กรุงเทพ : สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , 2548.
Call Number
วพ TK 7867.5 พ654ก
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในเขตภาคกลาง= The effects of knowledge management on staff's operational ...
Author
สมจิตร สุวรักษ์.
Published
ปทุมธานี : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2554.
Call Number
วพ HD 30.2 ส236ก 2554
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การจัดการระบบสารสนเทศสำหรับการบริการสำนักงานของสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี = Management information system for office front desk services of computer...
Author
อุไรรัตน์ พุทธา.
Published
ปทุมธานี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2550.
Call Number
วพ T 58.6 อ857จ 2550
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

image
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามทฤษฎีอภิปัญญาเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านคลอง 14 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก= Application of metacognitive activities to prom...
Author
อุไรวรรณ สอิ้งทอง.
Published
ปทุมธานี : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2555.
Call Number
วพ PE 1130.T35 อ858ก 2555
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าที่มีผลต่อคุณภาพการบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จังหวัดขอนแก่น= Customer decision making on using services that affected service quality of siam commercial bank in Khonkaen p...
Author
วรรณพร สืบนุสนธิ์.
Published
ปทุมธานี : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2556.
Call Number
วพ HG 1616.C87 ว253ก 2556
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การถ่ายโยงและแฟนของรายการ "Academy fantasia" = Imitation and fan of tv program "ACADEMY FANTASIA"/ นวลพรรณ แจ่มรังษี.
Author
นวลพรรณ แจ่มรังษี.
Published
กรุงเทพฯ : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2549.
Call Number
วพ PN 1992.8.R43 2549
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การนำเสนอสื่อออนไลน์ด้วยซิลเวอร์ไลท์ = Silverlight web presentation builder/ นรมิตร ถูกจิตต์, วิไลพร สีลา และปวันรัตน์ สฤษดิ์ไพศาล.
Author
นรมิตร ถูกจิตต์.
Published
ปทุมธานี : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2555.
Call Number
วพ LB 1028.5 น792ก 2555
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

image
การบริหารกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จขององค์กร กรณีศึกษา บริษัทไอทีวี จำกัด (มหาชน)/ ชัชชัย วงศ์พยัคฆ์.
Author
ชัชชัย วงศ์พยัคฆ์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2548.
Call Number
วพ HD 30.28 ช353ก 2548
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การบริหารจัดการให้คำปรึกษาทางสุขภาพของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชัยภูมิ/ บุญสวย ต่อชีพ.
Author
บุญสวย ต่อชีพ.
Published
กรุงเทพฯ : คณะสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2539.
Call Number
วพ RA 773 บ583ก 2539
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การประเมินความคมชัดและความชัดลึกของเลนส์โดยวิธีการทางจิตวิทยาฟิสิกส์= Assessment of lens sharpness and depth of field based on psychophysical method / ชนิดา ศักดิ์สิริโกศล.
Author
ชนิดา ศักดิ์สิริโกศล.
Published
ปทุมธานี : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2556.
Call Number
วพ TR 267 ช152ก 2556
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การประเมินประสิทธิผลโครงการวิทยุโดยเยาวชน : ศึกษาเฉพาะกรณีรายการคุณคือ...คนดี FM รต.96.0 MHz ของกรมการรักษาดินแดง = The efficiency of young broadcaster projcet a case study of "Khun keur kondee" progr...
Author
คณะนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์จอห์น.
Published
ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2538.
Call Number
วพ HQ 784.M3 ค125ก 2538
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การประเมินผลสื่อสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก/ อัจฉรา ทวีสาร.
Author
อัจฉรา ทวีสาร.
Published
กรุงเทพ : สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2547.
Call Number
วพ TD 171 อ498ก 2547
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles