Search again

Found: 140  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การกำจัดไนเตรตในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยกระบวนการโฟโตคะตะลิติก = Nitrate removal in synthetic wastewater by photocatalytic process / สุนีย์ ขวัญยืน.
Author
สุนีย์ ขวัญยืน.
Published
ปทุมธานี : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2561.
Location
คณะวิศวกรรมศาสตร์

image
การกำหนดสัญญาณวิทยุด้วยซอฟต์แวร์ของระบบ OFDM โดยใช้ NI – USRP = Software defined radio of ofdm by using usrp / พัฒนะ ภาคพิชเจริญ และณัฐวิกา ลาสี.
Author
พัฒนะ ภาคพิชเจริญ.
Published
ปทุมธานี : ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2561.
Location
คณะวิศวกรรมศาสตร์

image
การขึ้นรูปวัสดุคอมโพสิตแบบความยาวต่อเนื่องจากเส้นใยพอลิพรอพอลีนเสริมแรงด้วยเส้นใยปอด้วยกระบวนการขึ้นรูปพูลทรูชั่น= Forming continuous composite materials from polypropylene fibers reinforced by jute f...
Author
พลภัทร ทิพย์บุญศรี.
Published
ปทุมธานี : สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2561.
Call Number
วพ TP 1180.P65 พ439ก
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

image
การทดสอบประสิทธิภาพเน็ตเวิร์คเอ็มพีแอลเอชด้วยโปรแกรมจีเอ็นเอส 3 = Mpls network pepformance evaluation with gns3 / จิรายุส ผิวเงิน.
Author
จิรายุส ผิวเงิน.
Published
ปทุมธานี : ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2561.
Location
คณะวิศวกรรมศาสตร์

image
การทดสอบสมรรถนะการทำงานของเครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพด = Performance evaluation of corn seeder / กฤษฎา จันทะดี.
Author
กฤษฎา จันทะดี.
Published
ปทุมธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2561.
Location
คณะวิศวกรรมศาสตร์

image
การทดสอบและประเมินผลการทำงานของรถคีบอ้อยในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย = Testing and evaluation of suaurcane grab loader in the central region of thailand / พนมกร น้อมสุทธิกุล และศุภโชค เงินฤทธิ์.
Author
พนมกร น้อมสุทธิกุล.
Published
ปทุมธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2561.
Location
คณะวิศวกรรมศาสตร์

image
การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับสำหรับสำรวจสภาพความชำรุดเสียหายของคลองส่งน้ำคอนกรีตด้วยวิธีการประมวลผลด้วยภาพ = Apply of drone for inspecting damage condition of concrete canal by image processing metho...
Author
ณัฐพล พวงลำเจียก.
Published
ปทุมธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2561.
Location
คณะวิศวกรรมศาสตร์

image
การประยุกต์ใช้โปรแกรม EPAMET 2.0 ในการวิเคราะห์ระบบท่อภายในอาคาร = Application of epamet 2.0 program for building plumbing system analysis / จิรายุทธ ได้ระเบียบ และศรัณ อวยชัย.
Author
จิรายุทธ ได้ระเบียบ.
Published
ปทุมธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2561.
Location
คณะวิศวกรรมศาสตร์

image
การประเมินความปลอดภัยของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ = Safety assessment of pasak jolasid dam / กาญจน์กวิน ธัญญเกียรติโภคิน และอัษฎาวุธ บุญเล็ก.
Author
กาญจน์กวิน ธัญญเกียรติโภคิน.
Published
ปทุมธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2561.
Location
คณะวิศวกรรมศาสตร์

image
การประเมินความแตกต่างของข้อมูลแบบจำลองระดับเชิงตัวเลขสำหรับวิเคราะห์น้ำท่วมด้วยโปรแกรม Hec-Ras 1 มิติ และ 2 มิติ = Evalution of different digital elevation models for analyzing flood by hec-ras progra...
Author
จีรวัชร์ ปฤษฎี.
Published
ปทุมธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2561.
Location
คณะวิศวกรรมศาสตร์

image
การประเมินสมรรถนะการทำงานของรถตัดอ้อย = Performance evaluation of sugarcane harvesting machine / พิชญานิน จงไพบูลย์.
Author
พิชญานิน จงไพบูลย์.
Published
ปทุมธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2561.
Location
คณะวิศวกรรมศาสตร์

image
การปรับปรุงระบบควบคุมพัสดุคงคลังประเภทอะไหล่ซ่อมบำรุงโรงงานผลิตบานพับประตูรถยนต์= Inventory control system improvement for maintenance spare parts of hinge manufacturing factory / สุเทพ ภักดี.
Author
สุเทพ ภักดี.
Published
ปทุมธานี : สาขาวิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2561.
Call Number
วพ TJ 145 ส781ก
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

image
การปรับปรุงสภาพดินอ่อนด้วยซีเมนต์และกระดาษ = Improvement of soft soil using cement and paper / ภาณุพันธ์ กะดีแดง และชัชชัย เพ็งสวย.
Author
ภาณุพันธ์ กะดีแดง.
Published
ปทุมธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2561.
Location
คณะวิศวกรรมศาสตร์

image
การปรับปรุงเสถียรภาพระบบไฟฟ้ากำลังของระบบจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับรถไฟฟ้าความเร็วสูงโดยใช้อุปกรณ์ชดเชยกำลังไฟฟ้าแบบยืดดหยุ่นด้วยเทคนิคการหาค่าความเหมาะสมกลุ่มอนุภาพ= Improvement of power system stabili...
Author
ทศพร เจริญจันทร์.
Published
ปทุมธานี : สาขาวิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2561.
Call Number
วพ TA 165 ท237ก
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

image
การพัฒนาการเชื่อมต่อแบบอัจฉริยะระหว่างตัวตรวจรู้และไมโครคอนโทรลเลอร์ = The development of smart interface between the sensor and the microcontroller / ชาติชาย พวงกนก และอนุวัฒน์ จันทร์หอม.
Author
ชาติชาย พวงกนก.
Published
ปทุมธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2561.
Location
คณะวิศวกรรมศาสตร์

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles