Search again

Found: 2  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 ของเจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี/ นุชนารถ กิจงาม ;บรรณาธิการ อรวรรณ ทรัพย์พลอย.
Author
นุชนารถ กิจงาม.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2548.
Call Number
DS 581 น725พ 2548
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว/ ฤดีรัตน์ กายราศ.
Author
ฤดีรัตน์ กายราศ.
Published
กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2548.
Call Number
DS 581 ฤ145ร 2548
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles