Search again

Found: 30  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
500 เรื่องน่ารู้ประชาคมอาเซียน
Author
เจเนซิส มีเดียคอม
Published
บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด 2555
Call Number
DS 526.7 ห27
Location
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

image
asean อาเซียน
Author
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
Published
กรุงเทพฯ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด 2555
Call Number
DS 521 ส47
Location
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

image
ครอบครัวอาเซียน
Author
กองบรรณาธิการสำนักพิมท์นกฮูก
Published
กรุงเทพฯ อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด 2555
Call Number
DS 521 ค155
Location
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

image
ควงกล้องท่องโลก / นิติกร กรัยวิเชียร ... [และคนอื่น ๆ].
Published
กรุงเทพฯ : ไซเบอร์พริ้นท์, 2555.
Call Number
DS 578.32 ค178
Location
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

image
ความรู้เบื้องต้น กลุ่มประเทศอาเซียน
Author
National Lidrary of Thailand Cataloging in Publication Dat
Published
กรุงเทพฯ ดวงกมลพับลิชชิ่ง 2555
Call Number
DS 521 จ 871
Location
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

image
ดวงกล้องท่องโลก
Author
นิติกร กรัยวิเชียรและคนอื่นๆ
Published
ไซเบอร์พริ้นท์ 2555
Call Number
DS 578.32 ค178
Location
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

image
ประวัติศาสตร์พม่า
Author
ทินอ่อง
Published
มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 2555
Call Number
DS 528.5 ท446
Location
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

image
รอบรู้ประชาคมอาเซียน
Author
เจเนซิส มีเดียคอม
Published
บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด 2555
Call Number
DS 526.7 ร19
Location
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

image
วีรบุรุษ กู้ชาติ อาเซียน
Author
ปราโมทย์ โกคสุวรรณ
Published
ก้าวแรก 2555
Call Number
DS 32 ป17
Location
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

image
หนังสือหนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุดประเทศกัมพูชา
Author
เจเนซิส มีเดียคอม
Published
บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด 2555
Call Number
DS 655 ห149
Location
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

image
หนังสือหนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุดประเทศบรูไน
Author
เจเนซิส มีเดียคอม
Published
บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด 2555
Call Number
DS 650.3 ห149
Location
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

image
หนังสือหนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุดประเทศพม่า
Author
เจเนซิส มีเดียคอม
Published
บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด 2555
Call Number
DS 527.4 ห149
Location
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

image
หนังสือหนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุดประเทศฟิลิปปินส์
Author
เจเนซิส มีเดยคอม
Published
บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด 2555
Call Number
DS 655 ห149
Location
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

image
หนังสือหนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุดประเทศมาเลเซีย
Author
เจเนซิส มีเดียคอม
Published
บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด 2555
Call Number
DS 592 ห149
Location
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

image
หนังสือหนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุดประเทศลาว
Author
เจเนซิส มีเดียคอม
Published
บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด 2555
Call Number
DS 555.3 ห149
Location
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles