Found: 3,702  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
AuthorWujec,Tom,
PublishedMelcher Media,
Call NumberNA 680 .I42 2011
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
Source Types Book
Title"PRELIM" การแสดงนิทรรศการผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา2551
Authorคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Publishedกรุงเทพฯมหาวิทยาลัยศิลปากร2551
Call NumberNA 2460.ท9ก4 ศ529ก
Locationคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
Source Types Book
Title "มองอดีต ผ่านเวลา ศรัทธาสถาปัตยกรรมไทย"
Authorสมคิด จิระทัศนกุล.การศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม.
Publishedกรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัย,2546.
Call NumberNA1521 บ253ม 2546
Locationคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
Source Types Book
Title(Phase eins) : the architecture of competitions 2006-2008
AuthorHossbach,Benjamin
PublishedSingaporePage One2009
Call NumberNA 2349 .H67
Locationคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
Source Types Book
Title-40 The New Generation of International Architecture
AuthorAttive,zone
PublishedMilanoSkira editore2002
Call NumberNA 106 .D39
Locationคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
Source Types Book
Title1,000 details in architecture
AuthorVidiella,Alex Sanchez
PublishedSingaporePage One2010
Call NumberNA 2840 .V52
Locationคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
Source Types Book
Title 10 จุดตายสถาปนิกไทย = 10 Weakness Of Thai (Arch) tects
Authorรัชด ชมภูนิช.
Publishedกรุงเทพฯ :พีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล ,2554.
Call NumberNA 1521ร332ส
Locationคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
Source Types Book
Title 10 สาระศาสตร์ ฉบับเคหการ : การประชุมวิชาการประจำปี สถาปัตยกรรมและศาสตร์เกี่ยวเนื่อง ครั้งที่ 5
Authorการประชุมวิชาการสาระศาสตร์สถาปัตย์(ครั้งที่ 5 :2544 :กรุงเทพฯ)
Publishedกรุงเทพฯ :คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2545.
Call NumberNA21 ค125ส 2545
Locationคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
Source Types Book
Title 10 เรื่องน่ารู้...กับจรรยาบรรณสถาปนิก
Authorรัชด ชมภูนิช.
Publishedกรุงเทพฯ :ภาควิชานวัตกรรมอาคาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2557.
Call NumberNA1995ร332ส 2557
Locationคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
Source Types Book
Title10*100 n : properties of international style (Reference)
Published2009
Call NumberNA 2440 .O53
Locationคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
Source Types Book
Title10.10 : 100 architects, 10 critics (Reference)
PublishedLondonPhaidon2000
Call NumberNA 680 .T46
Locationคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
Source Types Book
Title10.10 _2 : 100 architects, 10 critics (Reference)
PublishedLondonPhaidon2005
Call NumberNA 680 .T46
Locationคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
Source Types Book
Title10.10 _3 : 100 architects, 10 critics (Reference)
PublishedLondonPhaidon2009
Call NumberNA 680 .T46
Locationคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
Source Types Book
Title100 best contemporary interiors
PublishedSingaporePage One2012
Call NumberNK 2115 .O54
Locationคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
image
Source Types Book
Title100 best kitchens & dining rooms
PublishedSingaporePage One2012
Call NumberNK 2117.K5 .O54
Locationคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed