Found: 2  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleผู้ติดเชื้อ HIV กับการวางแผนครอบครัว/อรวรรณ คีรีรัตน์ ... [และคนอื่น ๆ].
Authorอรวรรณ คีรีรัตน์.
Publishedนนทบุรี :กรมอนามัย,2555.
Call NumberWC 503 ผ749 [2555]
Locationคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
image
Source Types Book
Titleโรคติดเชื้อราเพนนิซิลเลียมมาร์เนฟฟีในผู้ป่วยโรคเอดส์
Authorขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ, บรรณาธิการ
Published[เชียงใหม่]หน่วยโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2548
Call NumberWD 308 ร924
Locationคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed