Search again

Found: 2,100  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
เอกสารการสอนชุดวิชาสังคมศึกษา1 หน่วยที่ 1-8:Social Studies I สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย
Author
สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย
Published
นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535
Call Number
G 133 ส747อ
Location
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

image
เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา:อารยธรรมหน่วยที่6-15=Thai Studies สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย
Author
สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย
Published
นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535
Call Number
GT 3405.T5 ส747อ
Location
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

image
เอกสารคำสอน มวยสากล 1 = Boxing 1/ น้อม สังข์ทอง.
Author
น้อม สังข์ทอง.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2541.
Call Number
GV 1133 น357อ 2541
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
เอกสารประกอบการสอนวิชาประวัติเครื่องแต่งกาย มาลา ฤทธิ์นิ่ม
Author
มาลา ฤทธิ์นิ่ม
Published
2534
Call Number
GT 1520 ม495อ
Location
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

image
เอกสารประกอบชุดวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว = Introduction to tourism industry หน่วยที่ 1-7/ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Published
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549.
Call Number
G 155 ส747ค 2549
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
เอกสารประกอบชุดวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว = Introduction to tourism industry หน่วยที่ 8-15/ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Published
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.
Call Number
G 155 ส747ค 2548
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
เอาไม่อยู่ :บันทึกมหาอุทกภัย'54 (ร.ศ.229) ไว้ให้ลูกหลานอ่าน / ไมตรี ลิมปิชาติ.
Author
ไมตรี ลิมปิชาติ.
Published
กรุงเทพฯ วลี ครีเอชั่น, 2555.
Call Number
GB 1399.5.T35 ม965อ
Location
ศูนย์บริการความรู้ CKC@Rangsit

image
เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 14 (ปูซานเกมส์ 2002)/ ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด.
Author
ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด.
Published
กรุงเทพฯ : สกายบุ๊กส์, 2545.
Call Number
GV 731 ฝ211อ 2545
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
แกะดำนำเที่ยว / ประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์.
Author
ประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์.
Published
กรุงเทพฯ : แกะดำธุรกิจ, 2559.
Call Number
G 155.T5 ป418ก 2559
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
แชมเปี้ยนขี้เหร่/ กิลเบิร์ต, แบรด, เจมิสัน สตีฟว์ ;ผู้แปล อู๊ด ปานเจริญ ;บรรณาธิการ สริดา สาระจันทร์.
Author
กิลเบิร์ต, แบรด.
Published
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547.
Call Number
GV 995 ก684ช 2547
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
แนวการคิดประดิษฐ์ท่ารำเซิ้ง/ พจน์มาลย์ สมรรคบุตร.
Author
พจน์มาลย์ สมรรคบุตร.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิชาการ สถาบันราชภัฎอุดรธานี, 2538.
Call Number
GV 1073.T5 พ171น 2538
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
แนวความคิดเกี่ยวกับภูมิภาคและการพัฒนาพื้นที่/ ฉัตรชัย พงศ์ประยูร.
Author
ฉัตรชัย พงศ์ประยูร.
Published
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
Call Number
G 75 ฉ232น 2540
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
แนวคิดทางภูมิศาสตร์ประชากร :กรณีศึกษาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / ทรงชัย ทองปาน.
Author
ทรงชัย ทองปาน.
Published
ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561.
Call Number
GF 41 ท133น
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
แนวทางการจัดการ : ภูมิทัศน์วัฒนธรรม/ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม.
Author
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2549.
Call Number
GF 41 ส691น 2549
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles