Search again

Found: 13  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การเมืองเศรษฐกิจและสังคม= Politics, Economy and Society / ปรีชา เรืองจันทร์.
Author
ปรีชา เรืองจันทร์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.
Call Number
JQ 1745 ป467ก
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การเมืองและการปกครองไทย = Thai government and politics / กันตพัฒน์ ชนะบุญ.
Author
กันตพัฒน์ ชนะบุญ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.
Call Number
JQ 1749 ก389ก
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
ต้านอำนาจรัฐและความเรียงสามชิ้น = Resistance to civil government and other writings / เฮนรี่ เดวิด ธอโร.
Author
ธอโร, เฮนรี่ เดวิด.
Published
นนทบุรี : ภาพประกอบ, 2563.
Call Number
JC 328.3 ธ419ต
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2562 เล่ม 2 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
Author
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2563.
Call Number
JQ 1743 ร155
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2562 เล่ม 3 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
Author
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2563.
Call Number
JQ 1743 ร155
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
รัฐศาสตร์ :ทฤษฎี แนวความคิด ปัญหาสำคัญ และแนวทางการศึกษาวิเคราะห์การเมือง / ทินพันธุ์ นาคะตะ.
Author
ทินพันธุ์ นาคะตะ.
Published
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.
Call Number
JA 71 ท449ร
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
รายงานผลการกำกับติดตามและให้คำปรึกษาการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา / สำนักต้านทุจริตศึกษา สำนักงานป.ป.ช.
Author
สำนักงานป.ป.ช. สำนักต่านทุจริตศึกษา.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักต้านทุจริตศึกษา สำนักงานป.ป.ช., 2563.
Call Number
JQ 1745.A55 ร451
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
รายงานผลการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สถานการณ์การทุจริตและการป้องกันและการสร้างสังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 / สำนักต้านทุจริต สำนักงานป.ป.ช.
Author
สำนักงานป.ป.ช. สำนักต้านทุจริตศึกษา.
Published
นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2563.
Call Number
JQ1745.A55 ร451
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฎิรูปประเทศ ประจำปี 2562 / สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
Author
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563.
Call Number
JF 1358.T4 ร451
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
สันติศึกษา อริยทรัพย์ของมวลหมู่มนุษยชาติ = Peace education :The great property of humanity / ธงชัย สมบูรณ์.
Author
ธงชัย สมบูรณ์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.
Call Number
JZ 5511.2 ธ117ส
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
สิทธิและสวัสดิการสังคม / อุทัย ปริญญาสุทธินันท์.
Author
อุทัย ปริญญาสุทธินันท์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.
Call Number
JC 571 อ819ส
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
เรื่องเล่าเราสอง คันฉ่องส่องชีวิตนักการทูต / ฐากูร พานิช.
Author
ฐากูร พานิช.
Published
กรุงเทพฯ : อติสรรค์, 2563.
Call Number
JZ 1767.A9 ฐ162ร
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม(Constitutionlism) กับการจัดโครงสร้างสถาบันการเมือง / บรรเจิด สิงคะเนติ.
Author
บรรเจิด สิงคะเนติ.
Published
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563.
Call Number
JQ 1742 บ153น
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles