Search again

Found: 1,461  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
100 ปี การเมืองท้องถิ่นลุ่มทะเลสาบสงขลา/ สาธูป ฤทธิ์ชู.
Author
สาธูป ฤทธิ์ชู.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 552.
Call Number
JS 153.3.A8 ส681ห 2552
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
100 ปี แห่งการปฎิรูประบบราชการวิวัฒนาการของอำนาจรัฐและอำนาจการเมือง/ ชัยอนันต์ สมุทวณิช.
Author
ชัยอนันต์ สมุทวณิช.
Published
กรุงเทพฯ : บริษัท สุขุมและบุตร จำกัด, 2538.
Call Number
JQ 1749.T4 ช451ห 2538
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
100 ปี แห่งการปฏิรูประบบราชการ:วิวัฒนาการของอำนาจรัฐและอำนาจการเมือง/ ชัยอนันต์ สุมทรวณิช.
Author
ชัยอนันต์ สุมทรวณิช.
Published
กรุงเทพฯ : พีเพรส, 2555.
Call Number
JQ 1745.A1 ช451ห 2554
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
100 ปีการปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ 2440 - 2540/ ธเนศวร์ เจริญเมือง
Author
ธเนศวร์ เจริญเมือง
Published
กรุงเทพฯ โครงการจัดพิมพ์คบไฟ 2542
Call Number
JQ 1746 ธ285ห
Location
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

image
100 ปีการปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440-2540/ ธเนศวร์ เจริญเมือง.
Author
ธเนศวร์ เจริญเมือง.
Published
กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2540.
Call Number
JS 7153.3.A3 ธ285ร 2540
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
120 ปี กรมการปกครอง/.
Published
กรุงเทพฯ : กองอาสารักษาดินแดน, 2555.
Call Number
JQ 1746 ห159 2555
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
13 รัฐประหารยึดอำนาจ บทเรียนประชาธิปไตยไทย / เพลิง ภูผา ;บรรณาธิการโดย อังสณา ปรึกษา.
Author
เพลิง ภูผา.
Published
กรุงเทพฯ : สยามความรู้, 2559.
Call Number
JQ 1745 พ922ส
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
14 เลือดใหม่ ไผ่ต่างกอ/ กองบรรณาธิการข่าวสด.
Author
กองบรรณาธิการข่าวสด
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2552.
Call Number
JQ 1748 5728 2552
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
15 ปี กกต.บนเส้นทางประชาธิปไตย= 15th ECT on the Path of Democracy in Thailand / บรรณาธิการ ภุชงค์ นุตราวงศ์.
Author
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.
Published
กรุงเทพ ฯ : บริษัท โพสต์ พัลลิชชิง จำกัด(มหาชน), 2550.
Call Number
JQ 1749.A5 ส728 2550
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
2 ทศวรรษจัดการที่ดี / เชิดชัย คงวัฒนกุล.
Author
เชิดชัย คงวัฒนกุล.
Published
ชลบุรี : สำนักงานเทศบาลบางพระ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, 2562.
Call Number
JC 1358 ช748ส
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
21 นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนสืบสานเจตนารมณ์และจิตใจกล้าหาญ / จรัล พากเพียร.
Author
จรัล พากเพียร.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2548.
Call Number
JC 571 จ157ย 2548
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
3 ปี แห่งการสืบสาน ส่งเสริม สร้างสรรค์วัฒนธรรม / สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม.
Author
กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2560.
Call Number
JQ 1746.Z3 ส647
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
30 ชาติในเชียงราย / บุญช่วย ศรีสวัสดิ์ ;บรรณาธิการโดย วิชญดา ทองแดง.
Author
บุญช่วย ศรีสวัสดิ์.
Published
กรุงเทพฯ : ศยามปริทัศน์, 2557.
Call Number
JC 311 บ424ส
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
4 นายก ชิงธงอำนาจรัฐ สู่การปฎิรูปทางการเมือง/ บุญทัน ดอกไธสง.
Author
บุญทัน ดอกไธสง.
Published
กรุงเทพฯ : เอส แอนด์ จี กราฟฟิค, 2541.
Call Number
JQ 1745 บ459ส 2541
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน / กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ.
Author
กระทรวงการต่างประเทศ กรมเอเชียตะวันออก
Published
กรุงเทพฯ : กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ, 2559.
Call Number
JX 1579.5 ส734
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles