Search again

Found: 12  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
School à la carte การศึกษาภาค(อย่า) บังคับ / โคลญ่า ;บรรณาธิการโดย สายพิณ กุลกนกวรรณ ฮัมดานี.
Author
โคลญ่า.
Published
กรุงเทพฯ : เดย์ โพเอทศ์, 2561.
Call Number
LA 1221 ค969ส
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การวิจัยทางการศึกษา= Educational research / ปริญญา มีสุข.
Author
ปริญญา มีสุข.
Published
กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2559.
Call Number
LB 1028 ป458ก
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์:วิถีปฏิบัติสู่การพัฒนาตนเอง / จีระวรรณ เกษสิงห์.
Author
จีระวรรณ เกษสิงห์.
Published
กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2562.
Call Number
LB 1060 จ569ก
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การวิจัยพัฒนาโมเดลเลิฟเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ :ชุดโครงการวิจัยสำหรับนิสิตระดับอุดมศึกษา / เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์.
Author
เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์.
Published
กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2562.
Call Number
LC 315.T5 อ911ก
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การออกแบบโครงการทางการศึกษาและการประเมินแบบเร่งด่วน= Design education program and rapid appraisal / ประวิต เอราวรรณ์.
Author
ประวิต เอราวรรณ์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
Call Number
LB 1047.3 ป375ก
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
ติวสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก.(ฉบับสมบุรณ์) / วรวิทย์ จันทร์วงษ์ ;บรรณาธิการโดย จันทรจิรา มีนิลดี.
Author
วรวิทย์ จันทร์วงษ์.
Published
นนทบุรี : ธิงค์ บิยอนด์บุ๊คส์, 2562.
Call Number
LB 2835 ว281ต
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
ทักษะ 7C ของครู 4.0 / พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข.
Author
พิมพันธ์ เดชะคุปต์.
Published
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
Call Number
LB 2965.T4 พ721ท
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
ประสบการณ์ CUPT QA 2560 / มหาวิทยาลัยพะเยา.
Author
มหาวิทยาลัยพะเยา.
Published
พะเยา : มหาวิทยาลัยพะเยา, 2561.
Call Number
LB 2349 ป393
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์บริการความรู้ CKC@Rangsit

image
ปีการศึกษาเฉลี่ยของประเทศไทย ปี 2560 / สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561.
Call Number
L 71.T4 ป629
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เมื่อหุ่นยนต์ครองโลก การศึกษาคือทางรอดเดียวของมนุษย์ / แทโฮ รยู ;แปลโดย ตรองสิริ ทองคำใส.
Author
รยู, แทโฮ.
Published
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.
Call Number
LC 1087.4 ย471ย
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
สอนเข้ม เพื่อศิษย์ขาดแคลน / วิจารณ์ พานิช.
Author
วิจารณ์ พานิช.
Published
กรุงเทพฯ : มูลนิธสยามกัมมาจล, 2562.
Call Number
LB 1025.3 ว519ส
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา= Technique of higher learning / คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ;บรรณาธิการโดย สุพิมล ศรศักดา.
Author
คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
Published
พระนครศรีอยุธยา : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2561.
Call Number
LA 1223 ท591
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles