Search again

Found: 4  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐตามหลักนิติธรรม ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / สุรพล ศรีวิทยา.
Author
สุรพล ศรีวิทยา.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2558.
Call Number
JF 1358 ส852ร 2558
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง หลักความได้สัดส่วน (principle of proportionality) ในการตรวจสอบขอบเขตอำนาจรัฐ ตามมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) / บรรเจิด สิงคะเนติ.
Author
บรรเจิด สิงคะเนติ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2558.
Call Number
JQ 1743 บ153ร 2558
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามบทบัญญัติแห่งกฏหมาย / สมชาย ปรีชาศิลปกุล.
Author
สมชาย ปรีชาศิลปกุล.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2558.
Call Number
JQ 1749 ส928ร 2558
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
สยามอารยานุสติ : รักชาติแบบอารยะ / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
Author
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
Published
กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2557.
Call Number
JC329 ก768ส 2557
Location
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles