Search again

Found: 3  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
โครงการศึกษา เรื่อง การศึกษากระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษในรูปแบบจำลองกระบวนการผลิต / ก้องเกียรติ พัวตระกูล และคณะ.
Author
ก้องเกียรติ พัวตระกูล.
Published
ปทุมธานี : คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2542.
Call Number
Z 250 ก344ก 2542
Location
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

image
โครงการศึกษา เรื่อง การศึกษาขนาดของเม็ดสกรีน บนรูปลอกน้ำก่อนและหลังจากนำไปเผา ในการพิมพ์บนเซรามิก. / สุดเขต เลาวิลาวัณยกุล.
Author
สุดเขต เลาวิลาวัณยกุล.
Published
ปทุมธานี : คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2542.
Call Number
Z 250 ส765ก 2542
Location
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

image
โครงการศึกษา เรื่อง ศึกษาระบบและขั้นตอนการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์-ทู-สกรีน ระบบยูวี / จุฑารัตน์ ตันติวงค์.
Author
จุฑารัตน์ ตันติวงค์.
Published
ปทุมธานี : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2548.
Call Number
Z 252 จ631ศ 2548
Location
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles