Search again

Found: 22  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
83 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี / ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี.
Author
สำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
Published
กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2558.
Call Number
JQ 1746 ส169ป 2558
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นสู่การปฏิรูปประเทศไทย / คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอำนาจ และภาคประชาสังคม สภาพัฒนาการเมือง.
Author
คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอำนาจ และภาคประชาสังคม สภาพัฒนาการเมือง.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์, 2558.
Call Number
JS 7403.A3 ค123ก 2558
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ กับ พ.ร.บ. ป.ป.ช. มาตรา 100 / กำชัย จงจักรพันธ์.
Author
กำชัย จงจักรพันธ์.
Published
กรุงเทพฯ : เจริญรัฐการพิมพ์, 2558.
Call Number
JQ 1745.A55 ก563ก 2558
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การเมือง การบริหาร และกฎหมาย = Politics Administration and Law / คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
Author
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์.
Published
ชลบุรี : คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558.
Call Number
JQ 1749 ก498 2558
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
ข้อเสนอแนวทางการปฎิรูปประเทศไทยของสภาพัฒนาการเมือง / สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า.
Author
สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง
Published
กรุงเทพฯ : สำนักสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
Call Number
JQ 1749 ข284 2558
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกัน / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
Author
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558.
Call Number
JC 571 ส691ค
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
จริยธรรมในวิชาชีพนักการเมือง= Ethics of the politicians / วริยา ชินวรรโณ, ฐิตารีย์ ศิริศรีษรชัย.
Author
วริยา ชินวรรโณ.
Published
นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558.
Call Number
JQ 1745.A55 ว329จ
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.
Author
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2558.
Call Number
JF 1081 ท541 2558
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
นวัตกรรมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / โกวิทย์ พวงงาม.
Author
โกวิทย์ พวงงาม.
Published
กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2558.
Call Number
JS 7403.A3 ก952น
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
พลังเสียงพลเมืองตื่นรู้ต่อการปฏิรูปประเทศ / อภิษฎา ทองสอาด.
Author
อภิษฎา ทองสอาด.
Published
กรุงเทพฯ : แปลน พริ้นติ้ง, 2558.
Call Number
JQ 1749 อ262พ 2558
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์บริการความรู้ CKC@Rangsit
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

image
รัฐบาลหอยถึงรัฐบาลปู 37 ปี...ไดอารี่การเมือง= Political diary / สมลักษณ์ ส่งสัมพันธ์.
Author
สมลักษณ์ ส่งสัมพันธ์.
Published
กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊คส์, 2558.
Call Number
JQ 1749 ส277ร 2558
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ครบรอบ 1 ปี(12 กันยายน 2557-12 กันยายน 2558) / สำนักนายกรัฐมนตรี.
Author
สำนักนายกรัฐมนตรี
Published
กรุงเทพฯ : คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2558.
Call Number
JQ 1746 ร451 2558
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
สุนทรียศาสตร์กับการเมืองภาคประชาชน= Aesthetics and people's politics / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.
Author
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.
Call Number
JQ 1749 ช892ส
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
หางกระดิกหมา 2 / บรรยง พงษ์พานิช และ ธนกร จ๋วงพานิช.
Author
บรรยง พงษ์พานิช.
Published
กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮ้าส์, 2558.
Call Number
JQ 1749 บ177ห 2558
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

image
เทวะวงศ์ สาร= Devawongse sarn / สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ.
Author
กระทรวงการต่างประเทศ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
Published
กรุงเทพฯ : ไบรท์ แอนด์ พริ้น, 2558.
Call Number
JX 1579.5 ท644 2558
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles