Found: 18  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleกรุงเทพฯ..เมืองน่าอยู่= Bangkok..a livable city /
Authorสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
Publishedสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร,
Call NumberDS 589.B2 ก262
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์บริการความรู้ CKC@Rangsit
image
Source Types Book
Titleการประเมินผลกระทบด้านนโยบายการค้าการลงทุนของประเทศจีน ภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี ฉบับที่ 13 ในสถานการณ์ใหม่ต่อประชาคมอาเซียน /
Authorประยงค์ เต็มชวาลา.
Publishedศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
Call NumberDS 525.9.C5 ก491
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleจดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดปทุมธานี /
Authorสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
Publishedสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี,
Call NumberDS 586 จ131
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleจังหวัดปทุมธานี= Pathum Thani Quality 2019 /.
Publishedจังหวัดปทุมธานี,
Call NumberDS 589.P3 ป156
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleชุมชนรอบวัดในเชียงใหม่ :ประวัติศาสตร์ชุมชน= Buddhist monastic community in Chiang Mai :A community history /
Authorสมโชติ อ๋องสกุล.
Publishedศูนย์ล้านนาศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call NumberDS 568.ช3 ส241ช
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleถนนเจริญกรุง วัด บ้าน ชุมชน และถนนแห่งการเปลี่ยนแปลง /
Authorพระสุธีรัตนบัณฑิต.
Publishedนิธิธรรมการพิมพ์,
Call NumberDS 589..ก4 พ414ถ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleทศทิศภารตะ ทัศนาสังคมพหุวัฒนธรรม /
Authorอภิรัฐ คำวัง.
Publishedศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call NumberDS 421 อ261ท
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleน้ำอภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษ พุทธศักราช 2562 /
Authorกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
Publishedกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย,
Call NumberDS 568 น518
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์บริการความรู้ CKC@Rangsit
image
Source Types Book
Titleประวัติศาสตร์ไทยฉบับสังเขป /
Authorวัยอาจ, เดวิด เค.
Publishedมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์,
Call NumberDS 571 ว439ป
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleฝรั่งเศส :สาธารณรัฐ รัฐธรรมนูญ โครงสร้างสถาบันการเมืองการปกครอง /
Authorวรรณภา ติระสังขะ.
Publishedคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
Call NumberDC 16 ว255ฝ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleภัยพิบัติสมัยโรมัน /
Authorโทเนอร์, เจอรี่.
Publishedสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.),
Call NumberDG 78 ท836
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleมหัศจรรย์พรรณภาพ /
Authorสุวารี สันธทรัพย์.
Publishedไซเบอร์พริ้นกรุ๊ป,2562.
Call NumberDS 578.32.ท622 ม255
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleระบอบลัทธิสังคมนิยมอัตลักษณ์จีน /
Authorหวงอีปิง.
Publishedแสงดาว,
Call NumberDS 740 ห353ร
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleสมุดภาพสระบุรี= Saraburi photo album /
Authorจังหวัดสระบุรี
Publishedพิมพ์ดี,
Call NumberDS 589.S27 ส314
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleสู่ขวัญข้าว พระเจ้าแผ่นดิน /
Authorพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.
Publishedมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม,
Call NumberDS 568 ส886
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : 1 2
Search Tools: Get RSS Feed