Found: 22  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title 1,000 ไมล์ที่โลกจดจำ
AuthorHoy, Dick.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์ Be Better,2558.
Call NumberGV 697.A1ฮ161ห 2558
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 400 ที่เที่ยว ทั่วไทย ไปทั่วทิศ : รวมมิตร 22 สไตล์สุดฮิต
Publishedกรุงเทพฯ :ทิงค์เน็ต,2558.
Call NumberG 155.T5 ส729
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต่ำในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ
Authorสภากาชาดไทยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย,2558.
Call NumberGB 5092.T4 ก113 2558
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การจัดการด้านการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว= (Marketing management for toursim industry)
Authorบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา.
Publishedนนทบุรี :หจก.เฟริ์นข้าหลวง พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,2558.
Call NumberG 155.T35บ563ก 2558
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง :ทรัพยากรประมงทะเล= Coastal and marine resource mangememt :marine fishery resources
Authorเรืองไร โตกฤษณะ.
Publishedกรุงเทพ ฯ :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,2558.
Call NumberGC 1015.2 ร861ก 2558
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการวางแผนบริหารจัดกาน้ำของไทย
Authorสุจริต คูณธนกุลวงศ์.
Publishedกรุงเทพฯ :ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2558.
Call NumberGB 790ส749ก 2558
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ข้อเท็จและความจริงเหมืองทองคำ จังหวัดเลย= Myths and facts: Gold mining in Loei province
Authorสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
Publishedกรุงเทพฯ :สื่อตะวัน,2558.
Call NumberGE 160.T5ข284 2558
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title คัมภีร์มวยไชยา ศิลปะหมัดคาดเชือก
Authorครูแหลม.
Publishedกรุงเทพ ฯ :ย้อนรอย,2558.
Call NumberGV 1129.T5 ค167ค 2558
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title คู่มือประชาคมอาเซียนและการท่องเที่ยว
Authorกรมการท่องเที่ยว
Publishedกรุงเทพฯ :กรมการท่องเที่ยว,2558.
Call NumberG 163 ค695 2558
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์บริการความรู้ CKC@Rangsit
image
Source Types Book
Title ชวนถกชาติและชาติพันธุ์
Authorนิติ ภวัครพันธุ์.
Publishedกรุงเทพฯ :สยามปริทัศน์,2558.
Call NumberGN 495.5 น581ช
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ชาติพันธุ์ใต้อำนาจ : เสียงแห่งชาติพันธุ์ในโลกเสรีนิยมใหม่
Authorศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)
Publishedกรุงเทพฯ :ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์,2558.
Call NumberGN 320ช519 2558
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ต้องรอด :เจาะลึกภัยพิบัติ พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
Authorสมยศ ศุภกิจไพบูลย์.
Publishedกรุงเทพฯ :ย้อนรอย,2558.
Call NumberGB 5014ส274ต 2558
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Authorศรัญยา วรากุลวิทย์.
Publishedกรุงเทพฯ :แวววาวพริ้นติ้ง,2558.
Call NumberG 155.T35 ศ159อ 2558
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleปั่นขนานโลก /
Authorสว่าง ทองดี.
Publishedออน อาร์ต,
Call NumberGV 1044 ส419ป
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleภูมิศาสตร์กายภาพ : Physical Geography /
Authorผ่องศรี จั่นห้าว.
Publishedโครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน,
Call NumberGB 54.5 ผ227ภ 2558
Locationคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Page : 1 2
Search Tools: Get RSS Feed