Search again

Found: 41  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
15 ครูภูมิปัญญาไทย / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562.
Call Number
LB 2832.4.T5 ส736
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
กรอบสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับประถมศึกษาตอต้น (ป.1-.3) / กลุ่มมาตรฐานการศึกษา สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
Published
กรุงเทพฯ : กลุ่มมาตรฐานการศึกษา สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562.
Call Number
LB 1025.3 ก188
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การจัดการเรียนรู้ / กุลิสรา จิตรชญาวณิช.
Author
กุลิสรา จิตรชญาวณิช.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
Call Number
LB 1025.3 ก728ก
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเพื่อการพัฒนายั่งยืน = Academic administration in school for sustainable development / ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์.
Author
ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์.
Published
กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีน เซอร์วิส ซัพพลาย, 2562.
Call Number
LB 2341 ป474ก
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การวัดผลการศึกษา= Educational measurement / สมนึก ภัททิยธนี.
Author
สมนึก ภัททิยธนี.
Published
กาฬสินธุ์ : โรงพิมพ์ประสานการพิมพ์, 2562.
Call Number
LB 3050 ส253ก
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์บริการความรู้ CKC@Rangsit

image
การวิจัยทางการศึกษา = Educational research / ไพศาล วรคำ.
Author
ไพศาล วรคำ.
Published
มหาสารคาม : ตักสิลาการพิมพ์, 2562.
Call Number
LB 1028 พ996ก
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ : วิถีปฏิบัติสู่การพัฒนาตนเอง / จีระวรรณ เกษสิงห์.
Author
จีระวรรณ เกษสิงห์.
Published
กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2562.
Call Number
LB 1060 จ569ก
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การวิจัยพัฒนาโมเดลเลิฟเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ :ชุดโครงการวิจัยสำหรับนิสิตระดับอุดมศึกษา / เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์.
Author
เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์.
Published
กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2562.
Call Number
LC 315.T5 อ911ก
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดี่ยว สำหรับหลักสูตรและการสอน= Single-subject experimental research for curriculum and instruction / อัญชลี สารรัตนะ.
Author
อัญชลี สารรัตนะ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
Call Number
LB 1028 อ525ก
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา / รัตนะ บัวสนธ์.
Author
รัตนะ บัวสนธ์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
Call Number
LB 1027 ร114ก
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การศึกษาทางเลือก / ชนันภรณ์ อารีย์กุล.
Author
ชนันภรณ์ อารีย์กุล.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
Call Number
LC 46.8.T35 ช148ก
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การศึกษาแบบเรียนร่วม :ปฎิบัติการขั้นสูงในศตวรรษที่ 21 / ภูฟ้า เสวกพันธ์.
Author
ภูฟ้า เสวกพันธ์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
Call Number
LC 1200 ภ661ก
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การออกแบบโครงการทางการศึกษาและการประเมินแบบเร่งด่วน = Design education program and rapid appraisal / ประวิต เอราวรรณ์.
Author
ประวิต เอราวรรณ์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
Call Number
LB 1047.3 ป375ก
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การเรียนรู้เชิงรุกในวิชาสังคมศึกษา= Active learning in social studies / วิภาดา พินลา, วิภาพรรณ พินลา.
Author
วิภาดา พินลา.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562.
Call Number
LB 1027.23 ว648ก

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles