Search again

Found: 88  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
101 ปลาทะเลไทย= Reef fish of Thailand / ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์.
Author
ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์.
Published
กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2561.
Call Number
QL 634.75 ธ312ค
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
1234 แบบฝึกหัดและเทคนิคการแก้ปัฐหาโจทย์แคลคูลัส= Exercises and technical solution in calcullus / วิชัย ทิพณีย์, รัชเมธี รัชนิพนธ์.
Author
วิชัย ทิพณีย์.
Published
กรุงเทพฯ : ชัยยุทธ เตชวงศ์สุวรรณ แผง 22 จตุจักร, 2561.
Call Number
QA 303 ว539ห
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
70 ปี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์.
Author
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Published
กรุงเทพฯ : สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2561.
Call Number
Q 180 จ688
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
กลศาสตร์เชิงสถิติ / นรา จิรภัทรพิมล.
Author
นรา จิรภัทรพิมล.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
Call Number
QC 175 น231ก
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม / วิสาขา ภู่จินดา.
Author
วิสาขา ภู่จินดา.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561.
Call Number
QH 541.2 ว778ก
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การดัดแปรสตาร์ชทางกายภาพและการประยุกต์ใช้ในอาหาร / ปริศนา สุวรรณาภรณ์.
Author
ปริศนา สุวรรณาภรณ์.
Published
กรุงเทพฯ : พรทรัพย์การพิมพ์, 2561.
Call Number
QK898.S67 ป466ก
Location
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

image
การทวนสอบเชิงรูปนัย= Formal verification / วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ.
Author
วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ.
Published
กรุงเทพฯ : วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ, 2561.
Call Number
QA 39.2 ว742ก
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การประเมินทางประสาทสัมผัส= Sensory evaluation / ไพโรจน์ วิริยจารี.
Author
ไพโรจน์ วิริยจารี.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 25 ซม.
Call Number
QP 431 พ992ก,TX 546 พ971ก
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

image
การพัฒนาแอปพลิเคชั่นด้วยภาษา Java / ประยงค์ อู่ประสิทธิ์วงศ์.
Author
ประยงค์ อู่ประสิทธิ์วงศ์.
Published
กรุงเทพฯ : ส.เอเชียเพรส (1989), 2561.
Call Number
QA 76.73.J38 ป366ก
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บด้วยภาษา PHP / เอกภูมิ อิ่มอก.
Author
เอกภูมิ อิ่มอก.
Published
เลย : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 2561.
Call Number
QA76.73.P224 อ879ก 2561
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การวิจัยทางระบบสารสนเทศ / ลั่นทม จอนจวบทรง.
Author
ลั่นทม จอนจวบทรง.
Published
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2561.
Call Number
Q 179.96 ล253ก
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม SPSS= Data analysis for research and product development using SPSS / ปิติพร ฤทธิเรืองเดช.
Author
ปิติพร ฤทธิเรืองเดช.
Published
กรุงเทพฯ : วิสต้า อินเตอร์ปริ้นท์, 2561.
Call Number
QA 76.76.S67 ป615ก
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การเขียนโปรแกรม Swift และ iOS ฉบับสมบูรณ์ / บัญชา ปะสีละเตสัง.
Author
บัญชา ปะสีละเตสัง.
Published
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561.
Call Number
QA 76.73.S95 บ253ก
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การเขียนโปรแกรมภาษา Python / สุพจน์ สง่ากอง, ปิยะ นากสงค์.
Author
สุพจน์ สง่ากอง.
Published
กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2561.
Call Number
QA 76.73.P9 ส826ก
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น/ มัณฑนา ปราการสมุทร.
Author
มัณฑนา ปราการสมุทร.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
Call Number
QA76.73.P98 ม114
Location
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles