Search again

Found: 24  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Graphic design for printing & publishing / อนัน วาโซะ.
Author
อนัน วาโซะ.
Published
นนทบุรี : ไอดีซีฯ , 2558.
Call Number
Z 116 อ111ก 2558,771,760 อ164ก
Location
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

image
การจัดการทรัพยากรห้องสมุด / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
Author
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Published
กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2558.
Call Number
Z 675.S3 ส691ก 2558
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การจัดบริการและกิจกรรมห้องสมุด / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
Author
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Published
กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2558.
Call Number
Z 675.S3 ส691ก 2558
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การจัดบริการและกิจกรรมห้องสมุด / สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.
Author
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.
Published
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2558.
Call Number
Z 675.S3 ส691ก 2558

image
การประชุมทางวิชาการด้านคนพิการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 / กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
Author
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ.
Published
กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2558.
Call Number
Z 5055.T5 ก475 2558
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การประชุมทางวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 "บทบาทของการวิจัยในกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาประเทศ" เล่มที่ 3 ศึกษาศาสตร์ 1 / มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น.
Author
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, 2558.
Call Number
Z 5055.T35 ก471 2558
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การประชุมทางวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 "บทบาทของการวิจัยในกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาประเทศ" เล่มที่ 4 ศึกษาศาสตร์ 2 / มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น.
Author
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, 2558.
Call Number
Z 5055.T35 ก471 2558
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การประชุมทางวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 "บทบาทของการวิจัยในกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาประเทศ" เล่มที่ 5 ศึกษาศาสตร์ 3 / มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น.
Author
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, 2558.
Call Number
Z 5055.T35 ก471 2558
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การประชุมทางวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 "บทบาทของการวิจัยในกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาประเทศ" เล่มที่ 6 ศึกษาศาสตร์ 4 / มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น.
Author
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, 2558.
Call Number
Z 5055.T35 ก471 2558
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การประชุมทางวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 "บทบาทของการวิจัยในกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาประเทศ" เล่มที่ 7 ศึกษาศาสตร์ 5 / มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น.
Author
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, 2558.
Call Number
Z 5055.T35 ก471 2558
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การประชุมทางวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 "บทบาทของการวิจัยในกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาประเทศ" เล่มที่ 8 ศึกษาศาสตร์ 6 / มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น.
Author
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, 2558.
Call Number
Z 5055.T35 ก471 2558
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 "ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันระหว่างประเทศ" นิติศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์.
Published
กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีน เซอร์วิส ซัพพลาย, 2558.
Call Number
Z 5816 ก482 2558
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ / นันรณา จำลอง และสมโภชน์ ชื่นเอี่ยม.
Author
นันรณา จำลอง และสมโภชน์ ชื่นเอี่ยม.
Published
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2558.
Call Number
Z 116 น111ก 2558,686.2
Location
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

image
การเตรียมทรัพยากรห้องสมุดเพื่อให้บริการ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
Author
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Published
กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2558.
Call Number
Z 675.S3 ส691ก 2558
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
คิดทันโลก : ท้าทายกระบวนทัศน์ว่าด้วยอนาคตห้องสมุดและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 / บรรณาธิการ, วัฒนชัย วินิจจะกูล.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558.
Call Number
Z 665 ค431 2558
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles