Found: 727  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleการเมืองในประวัติศาสตร์ราชสำนัก หงสาวดี - ศรีอยุธยา พระสุพรรณกัลยา จากตำนานสู่หน้าประวัติศาสตร์/สุเนตร ชุตินธรานนท์.
Authorสุเนตร ชุตินธรานนท์.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2546.
Call NumberCT 1548.ส828 ส822ก 2546
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์/.
Publishedกรุงเทพฯ :อมรินทร์พริ้นติ้งแอน์พับลิชชิ่ง,2551.
Call NumberCR 4529.T5 ก454 2551
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
Authorสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
Publishedกรุงเทพมหานครสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี2545
Call NumberCR 4529.T5 ส691ก
Locationคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
image
Source Types Book
Titleกำเนิดต้นแซ่และการตั้งนามสกุลจากแซ่ของลูกจีนในไทย เล่ม 2/จิตรา ก่อนันทเกียรติ.
Authorจิตรา ก่อนันทเกียรติ.
Publishedกรุงเทพฯ :จิตรา,2550.
Call NumberCS 2990 จ456ก 2550
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleกำเนิดอารยธรรมโบราณ/อนันต์ชัย จินดาวัฒน์ ;บรรณาธิการ จรดล บารนี.
Authorอนันต์ชัย จินดาวัฒน์.
Publishedกรุงเทพฯ :ภาพพิมพ์,2555.
Call NumberCB 113.T35 อ169ก 2555
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleกินอยู่ง่ายสไตล์วิกรม /
Authorวิกรม กรมดิษฐ์.
Publishedมูลนิธิอมตะ,
Call NumberCT 1548.W5 ว495ก,923.8 ว495ก
Locationคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม
image
Source Types Book
Title กุชชี่ : เพลิงพยาบาท
Authorวิหยาสะกำ.
Publishedกรุงเทพฯ :กรุงเทพ(1984), 2546.
Call NumberCT 1138.G82ว797ก 2546
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleกูคือ ป๋า ข้าชื่อ เปรม :อมตะแห่งป๋าเปรม /วาสนา นาน่วม.
Authorวาสนา นาน่วม.
Publishedกรุงเทพฯ :โพสต์บุ๊กส์,2555.
Call NumberCT 1548.ป711 ว491ก 2555
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleก่อนเลือนหายในสายลม/อวัสดา ปกมนตรี.
Authorอวัสดา ปกมนตรี.
Publishedกรุงเทพฯ :อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง,[2541].
Call NumberCT 1548.V58 อ442ก 2541
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleก้าวเข้าสู่ควอร์เตอร์สุดท้ายแห่งชีวิต/จักรรถ จิตรพงศ์.
Authorจักรรถ จิตรพงศ์.
Publishedกรุงเทพฯ :นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น,2547.
Call NumberCT 1548.จ226 จ226ก 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleก้าวแรกแห่งความสำเร็จ พลเอกสิทธิ จิรโรจน์/กรแก้ว พรหมจิระประวัติ.
Authorกรแก้ว พรหมจิระประวัติ.
Publishedกรุงเทพฯ :โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช,2538.
Call NumberCT 1548.ส721 ก152ก 2538
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleก้าวไปข้างหน้า/พนม พงษ์ไพบูลย์.
Authorพนม พงษ์ไพบูลย์.
Publishedกรุงเทพฯ :องค์การค้าคุรุสภา,2542.
Call NumberCT 1548.พ187 พ187ก 2542
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleขอคุยกับคุณอานันท์/เนาวรัตน์ พงศ์ไพบูลย์ ;บรรณาธิการ ประยงค์ คงเมือง.
Authorเนาวรัตน์ พงศ์ไพบูลย์.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2547.
Call NumberCT 1548.อ624 น836ข 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleขุดตำนานคนนอกประวัติศาสตร์/ไบรอัน ฮอห์ตัน, แปลโดย ประสิทธิ์ ตั้งมหาสถิตกุล.
Authorฮอห์ตัน, ไบรอัน.
Publishedกรุงเทพฯ :มูลนิธิเด็ก,2553.
Call NumberCT203.T5 ฮ199 2553
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleคนของโลก/คึกฤทธิ์ ปราโมช ;บรรณาธิการ วรวรรณ ถนอมพงษ์.
Authorคึกฤทธิ์ ปราโมช.
Publishedกรุงเทพฯ :โอเอ็นจีการพิมพ์,2544.
Call NumberCT 1548 ค521ค 2544
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed