Found: 7,742  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title100 ทรชนในประวัติศาสตร์/กนกพร นุ่มทอง.
Authorกนกพร นุ่มทอง.
Publishedกรุงเทพฯ :สร้างสรรค์บุ๊คส์,2546.
Call NumberDS 733 ก124ห 2546
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title100 ปี คึกฤทธิ์ :100 ปี ชาตกาล หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช "บุคคลสำคัญของโลก".
Publishedกรุงเทพฯ :บริษัท สยามรัฐ จำกัด,2554.
Call NumberDS 578.32ค521 ห159 2554
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title100 ปี ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว /กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร.
Authorกิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร.
Publishedกรุงเทพฯ :ดำรงวิทยา,2548.
Call NumberDS 582 ก674ห 2548
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title100 รอยอดีต/ส.พลายน้อย.
Authorส.พลายน้อย.
Publishedกรุงเทพฯ,2545.
Call NumberDS 578.3 ส113ห 2545
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title100 รอยอดีต/ส.พลายน้อย.
Authorส.พลายน้อย.
Publishedกรุงเทพฯ :กรุงเทพ(1984),2545.
Call NumberDS 578.3 ส113ห 2545
image
Source Types Book
Title 100 วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง
Authorอรุณ ร้อยตรี.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ(สวสส.) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข,2560.
Call NumberDS 586 ห159
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title100 สิ่งของสำคัญในสงครามโลกครั้งที่ 2=The second world war in 100 objects/จูเลียน ทอมป์สัน ;ผู้แปล นงนุช สิงหเดชะ.
Authorทอมป์สัน, จูเลียน.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2556.
Call NumberD 744 ท333ห 2556
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title100 เรื่องต้องรู้ก่อนโต ประวัติศาสตร์ /
Authorโคแวน, ลอรา.
Publishedอมรินทร์คอสมิกส์,
Call NumberD 20 ค975ห
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอียิปต์โบราณ = 100 things you should know about ancient Egypt /
Authorวอล์คเกอร์, เจน.
Publishedแพรวเยาวชน,
Call NumberDT92.7 ว366ห
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรมโบราณ /
Authorแม็คโดนัลด์, ฟิโอนา.
Publishedแพรวเยาวชน,
Call NumberDG 77 ม862ห
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 100 เรื่องน่ารู้ในบรูไน
Authorอาภาพรรณ สิหิรัญวงศ์.
Publishedกรุงเทพฯ :อมรินทร์คอมมิกส์,2556.
Call NumberDS 650.3 อ634ห 2556
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title100 เรื่องน่ารู้ในฟิลิปปินส์/อังคณา ทองพูล ;บรรณาธิการ ธัญญ์พิศา จันทร์ธนะกุล.
Authorอังคณา ทองพูล.
Publishedกรุงเทพฯ :อมรินทร์คอมมิกส์ ,2556.
Call NumberDS 660 อ491ห 2556
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title100 เรื่องน่ารู้ในลาว/ขนิษฐา โตเลี้ยง ;บรรณาธิการ ธัญญ์พิศา จันทร์ธนะกูล.
Authorขนิษฐา โตเลี้ยง.
Publishedกรุงเทพฯ :อมรินทร์คอมมิกส์,2556.
Call NumberDS 555.382 ข226ห 2556
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title100 เรื่องน่ารู้ในสิงคโปร์/อิสราพร โพธิ ;บรรณาธิการ ธัญญ์พิศา จันทร์ธนะกูล.
Authorอิสราพร โพธิ.
Publishedกรุงเทพฯ :อมรินทร์คอมมิกส์,2556.
Call NumberDS 598.S7 อ764ห 2556
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed