Found: 7,742  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title100 เรื่องน่ารู้ในเมียนมาร์/ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ ;บรรณาธิการ ธัญญ์พิศา จันทร์ธนะกูล.
Authorชญาณี ฉลาดธัญญกิจ.
Publishedกรุงเทพฯ :อมรินทร์คอมมิกส์,2556.
Call NumberDS527.7 ช112ห 2556
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title100 เรื่องน่ารู้ในเวียดนาม/สุกัญญา มกราวุธ ;บรรณาธิการ ธัญญ์พิศา จันทร์ธนะกูล.
Authorสุกัญญา มกราวุธ.
Publishedกรุงเทพฯ :อมรินทร์คอมมิกส์,2556.
Call NumberDS 556.5 ส739ห 2556
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title100 เอกสารสำคัญ : สรรพประวัติศาสตร์ไทย/วินัย พงศ์ศรีเพียร.
Authorวินัย พงศ์ศรีเพียร.
Publishedกรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภาการพิมพ์,2552.
Call NumberDS 571 ห159 2552
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title100 เอกสารสำคัญ :สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 13 (จารึกและบันทึกเกี่ยวกับภูมิภาคตะวันออกและพระาชพงศาวดารฉบับปลีก)/;บรรณาธิการ อรพินท์ คำสอน, ธิษณา วีรเกียรติสุนทร และ ศุภการ สิริไพศาล.
Authorอรพินท์ คำสอน, บรรณาธิการ.
Publishedกรุงเทพฯ :ศักดิ์โสภาการพิมพ์,2555.
Call NumberDS 577.2 ห159 2555
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title100 เอกสารสำคัญ :สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 14 (เอกสารเกี่ยวกับรัชกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี) /บรรณาธิการโดย อรพินท์ คำสอน, ธิษณา วีรเกียรติสุนทร และ ศุภการ สิริไพศาล.
Authorอรพินท์ คำสอนบรรณาธิการ.
Publishedกรุงเทพฯ :ศักดิ์โสภาการพิมพ์,2555.
Call NumberDS 575 ห159 2555
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title100 เอกสารสำคัญ :สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 15 (เอกสารตะวันตกและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคตะวันออก) /บรรณาธิการโดย อรพินท์ คำสอน, ธิษณา วีรเกียรติสุนทร และ ศุภการ สิริไพศาล.
Authorอรพินท์ คำสอนบรรณาธิการ.
Publishedกรุงเทพฯ :ศักดิ์โสภาการพิมพ์,2555.
Call NumberDS 575 ห159 2555
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title100 เอกสารสำคัญ :สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 15/;บรรณาธิการ อรพินท์ คำสอน, ธิษณา วีรเกียรติสุนทร, ศุภการ สิริไพศาล.
Authorศุภการ สิริไพศาล,บรรณธิการ.
Publishedกรุงเทพฯ ;จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2555.
Call NumberDS 575 ห159 2555
image
Source Types Book
Title100 เอกสารสำคัญ :สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 16 (เอกสารราชการที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคตะวันออก) /บรรณาธิการโดย อรพินท์ คำสอน, ธิษณา วีรเกียรติสุนทร และ ศุภการ สิริไพศาล.
Authorธิษณา วีรเกียรติสุนทร,บรรณาธิการ.
Publishedกรุงเทพฯ :ศักดิ์โสภาการพิมพ์,2555.
Call NumberDS 575 ห159 2555
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title100 เอกสารสำคัญ :สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 2(จารึกเอกสารภูมิปัญญาไทย)/บรรณาธิการ วินัย พงศ์ศรีเพียร.
Author วินัย พงศ์ศรีเพียร,บรรณาธิการ.
Publishedกรุงเทพฯ :ศักดิโสภาการพิมพ์,2553.
Call NumberDS571 ห159 2553
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title100 เอกสารสำคัญ :สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 3 (วรรณคดีและเอกสารตะวันตก)/บรรณาธิการ วินัย พงศ์ศรีเพียร.
Authorวินัย พงศ์ศรีเพียร,บรรณาธิการ.
Publishedกรุงเทพฯ :ศักดิโสภาการพิมพ์,2553.
Call NumberDS571 ห159 2553
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title100 เอกสารสำคัญ :สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 5 (จารึก เอกสารตะวันตก และวรรณคดี)/บรรณาธิการโดย วินัย พงศ์ศรีเพียร.
Authorวินัย พงศ์ศรีเพียร,บรรณาธิการ.
Publishedกรุงเทพฯ :ศักดิ์โสภาการพิมพ์,2553.
Call NumberDS 571 ห159 2553
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title1001 Days that shaped the world.
PublishedCassell illustrated,
Call NumberD 11 .O53 2008
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์บริการความรู้ CKC@Rangsit
image
Source Types Computer File
Title 100th Love with You, The ย้อนรัก 100 ครั้ง ก็ยังเป็นเธอ.
AuthorSho Tsukikawa.
PublishedBangkok :Happy Home Entertainment,2017.
Call NumberDVD DR275
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 101 Bangkok .
Publisheds.n. :s.l,2012.
Call NumberDS 589.B2 .B36
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title101 วัด วัง และสถานที่สำคัญในพม่า /
Authorภภพพล จันทร์วัฒนกุล.
Publishedเมืองโบราณ,
Call NumberDS 527.7 ภ159ห
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed