Search again

Found: 104  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ป่าลึกตึกสูง : เส้นทางแปดพันไมล์ในอเมริกา/ สุทธิชัย คุณาเจรีญ ;บรรณาธิการ จตุพล บุญพรัด.
Author
สุทธิชัย คุณาเจรีญ.
Published
กรุงเทพฯ : สายธุรกิจ, 2546.
Call Number
E 27 ส722ป 2546
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
ฝากใจไว้อเมริกา/ เยาวรัตน์ ปัญจพรรค์.
Author
เยาวรัตน์ ปัญจพรรค์.
Published
กุรงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2537.
Call Number
E 27 ย545ฝ 2537
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
พ.ท.หญิง ลัดดา แทมมี ส.ส.หญิงเลือดไทย ในสหรัฐฯ./ ผกามาศ ปรีชา ;บรรณาธิการ เริงศักดิ์ กำธร.
Author
ผกามาศ ปรีชา.
Published
กรุงเทพฯ : ณัฏฐ์อักษร, 2555.
Call Number
E 901.1.T35 ผ115พ 2555
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
ฤดูใบไม้ผลิที่สหรัฐอเมริกา/ สอางค์ มะลิกุล ;บรรณาธิการ ประยงค์ คงเมือง.
Author
สอางค์ มะลิกุล.
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2547.
Call Number
E 27 ส481ฤ 2547
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
ล่องเรือลุยอะแลสกา...ซ่าต่อที่นิวยอร์ก/ กาญจนา หงษ์ทอง ;บรรณาธิการ นรุตม์.
Author
กาญจนา หงษ์ทอง.
Published
กรุงเทพ ฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิ่งชิ่ง, 2555.
Call Number
E 169 ก425ล 2555
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
สหรัฐอเมริกา / แปลโดย เมวิตา วงศ์วิเชียรชัย ;บรรณาธิการฉบับภาษาไทยโดย อุทัยวรรณ วิสุทธากุล.
Published
กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2558.
Call Number
E 169.1 ส461
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
สหรัฐอเมริกา/ อรวรรณ สวนสำราญ.
Author
อรวรรณ สวนสำราญ.
Published
กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2549.
Call Number
E 169.02 อ372ส 2549
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
สหรัฐอเมริกาในโลกปัจจุบัน(ค.ศ.1945-1980) เล่ม 1/ สมร นิติทัณฑ์ประภาศ.
Author
สมร นิติทัณฑ์ประภาศ.
Published
กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส์, 2531.
Call Number
E 175.8 ส275ส 2531
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
สะพายกล้องท่องอเมริกา/ ประเสริฐ โลหะวณิชย์ ;บรรณาธิการ นภาพร พิทยวราภรณ์.
Author
ประเสริฐ โลหะวณิชย์.
Published
กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2549.
Call Number
E 27 ป418ส 2549
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
สุดขอบฟ้า กาลาปากอส/ ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์.
Author
ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์.
Published
กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2549.
Call Number
E 41 ธ311ส 2549
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
สู่โลกใหม่ไปอเมริกา/ นฤมล จันทรากูล ;บรรณาธิการ สุพจน์ แจ้งเร็ว.
Author
นฤมล จันทรากูล.
Published
กรุงเทพฯ : งานดี, 2539.
Call Number
E 27 น276ส 2539
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
หน้าต่างสู่โลกกว้าง ลอส แองเจลิส/ Wilcock, John ;ผู้แปล ปณยา หาสิตะพันธุ์ ;บรรณาธิการ กัลยา (ชาติยานันทน์) จิรโศภิน.
Author
John Wilcock.
Published
Singapore : Hofer Press [Pte] Ltd, 2539.
Call Number
E 169 ก398ห 2539
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
หน้าต่างสู่โลกกว้าง สหรัฐอเมริกา/ Seidenberg, Robert; ผู้แปล ชอบทิพย์.
Author
Robert Seidenberg.
Published
กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2542.
Call Number
E 169 ช862ห 2542
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
หน้าต่างสู่โลกกว้าง สหรัฐอเมริกา/ ชอบทิพย์.
Author
ชอบทิพย์.
Published
กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2544.
Call Number
E 169 ช319ส 2544
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
อเมริกากี่นั้ง / ชาญ รุ่งเรืองเดชวัฒนา.
Author
ชาญ รุ่งเรืองเดชวัฒนา.
Published
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2550.
Call Number
E 27 ช481อ 2550
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles