Found: 1,498  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleไขข้อสงสัยประชาธิปไตย /เดวิด บีทแธม,เควิน บอย ;ผู้แปล พฤทธิสาณ ชุมพล,ม.ร.ว.
Authorบีทแธม, เดวิด.
Publishedกรุงเทพฯ :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2541.
Call NumberJC 423 บ359ข 2541
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ไขปมปริศนา การเมืองไทย เรียกร้องประชาธิปไตย เพื่ออะไรกันแน่?
Authorพิเชษฐ์ วงศ์เกียรติ์ขจร.
Publishedกรุงเทพฯ :ปัญญาชน,2557.
Call NumberJQ 1749พ654ข 2557
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ไขปัญหา อบต.
Authorว.สุวรรณ.
Publishedกรุงเทพฯ :สุขภาพใจ,2543.
Call NumberJF 1351ว111ข 2543
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleไตรลักษณรัฐกับการเมืองไทย/ชัยอนันต์ สมุทวณิช.
Authorชัยอนันต์ สมุทวณิช.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันนโยบายศึกษา,2538.
Call NumberJQ 1748 ช451ต 2538
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleไทยกับเอเชีย : การเมืองทุน และความมั่นคง ยุคหลังวิกฤตเศรษฐกิจ/อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์.
Authorอุกฤษฏ์ ปัทมานันท์.
Publishedกรุงเทพฯ :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2546.
Call NumberJQ 1749 อ778ท 2546
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleไทยสิบสองปันนา เล่ม 2 /บุญช่วย ศรีสวัสดิ์.
Authorบุญช่วย ศรีสวัสดิ์.
Publishedกรุงเทพฯ :ศยาม, 2547.
Call NumberJC 312 บ423ท 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleไทศึกษาในจีน /ไป๋ ฉุน.
Authorฉุน, ไป๋.
Publishedกรุงเทพฯ :อัลฟ่า พับลิชชิ่งฐ, 2545.
Call NumberJC 311 ฉ351ท 2545
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleไพร่ นารี ผีทักษิณ :เมืองไทยหลังปรากฎการณ์ 49 วัน /พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์.
Authorพิชญ์ พงษ์สวัสด.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2556.
Call NumberJQ 1745 พ369พ 2556
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleไฟใต้ ฤาจะดับ /คอยลิน อันวาร์.
Authorคอยลิน อันวาร์.
Publishedสงขลา :มุสลิมใต้,2547.
Call NumberJQ 1749 ค188ฟ 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleไฟใต้ใครจุด /คอยลิน อันวาร์.
Authorคอยลิน อันวาร์.
Publishedกรุงเทพฯ :อินโนไชน่า พับลิชชิ่ง,2547.
Call NumberJQ 1749 ค188ฟ 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ไอ.ซี.ยู.ทักษิโณมิกส์
Authorจุไรรัตน์ แสนใจดี.
Publishedกรุงเทพฯ :อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,2549.
Call NumberJF 1351จ653อ 2549
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ไอทีกับการเมืองไทย
Authorนพดล อินนา.
Publishedกรุงเทพฯ :จามจุรี โปรดักท์,2549.
Call NumberJF 1525.C59น169อ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title๓๐ ชาติในเชียงราย/บุญช่วย ศรีสวัสดิ์.
Authorบุญช่วย ศรีสวัสดิ์.
Publishedกรุงเทพฯ :ศยาม,2547.
Call NumberJC 311 บ424ส 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : |<< << 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Search Tools: Get RSS Feed