Search again

Found: 2,505  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2540-2544/ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.
Author
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.
Published
กรุงเทพฯ : พัฒนาหลักสูตร, [2541].
Call Number
LC 94.T5 ส691ผ [2541]
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ. 2552 -2555) ฉบับปรับปรุง สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันที่ 23 เมษายน 2554/ กองนโยบายและแผน.
Author
กองนโยบายและแผน
Published
กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2554.
Call Number
LG 395 ผ931 2554
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
แผนพัฒนาวิชาชีพของคุรุสภา พ.ศ. 2555-2559/ สำนักนโยบายและแผน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2555.
Call Number
LB 1751 ผ931 2555
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
แผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ "เสริมสร้างความเข้าใจ ใฝ่รู้ภาษา มุ่งพัฒนาสัมพันธ์ รู้เท่าทันเทคโนโลยี สานสามัคคีอาเซียน" (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2562) / สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำน...
Author
สำนักปลัดกระทรรวงศึกษาธิการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
Published
กรุงเทพฯ : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักปลัดกระทรรวงศึกษาธิการ, 2558.
Call Number
LA 1221 ผ931
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
แผนเตรียมความพร้อม รายคาบ หลังอนุบาลก่อนเรียน ปอ 1 สุวรรณี ยหะกร
Author
สุวรรณี ยหะกร
Published
กรุงเทพฯ บริษัท พี.ที.เอ.เบสท์ ซัพพลาย จำกัด 2547
Call Number
LB 1171 ส875ผ
Location
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

image
แฟ้มสะสมงาน : การวัดผลยุคใหม่ / ดอนน่า เจ โคล.
Author
โคล, ดอนน่า เจ.
Published
กรุงเทพฯ : เอ็กเปอร์เน็ท, 2546.
Call Number
LB 1029.P67 ค965 2546
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

image
แม่จ๋า หนูเป็นอะไรไป / จอมขวัญ ไกรโรจนานันท์ ;บรรณาธิการ ธีร์ ฉลาดแพทย์.
Author
จอมขวัญ ไกรโรจนานันท์.
Published
กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค, 2556.
Call Number
LB 1140.2 จ196ม 2556
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
แม้นานนับพันหมื่นปี ไม่มีคิดลืมราชมงคล/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
Published
ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2553.
Call Number
LB 2376.4 ม879 2553
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
แรกริ เริ่มมีที่ มสธ. / รวบรวมและเรียบเรียงโดย สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Published
นนทบุรี : โครงงานเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม สำนักบรรณสารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553.
Call Number
LG 395.S85 ร913 2553
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ.../ ประจักษ์ ก้องกีรติ.
Author
ประจักษ์ ก้องกีรติ.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.
Call Number
LB 3610 ป222ล
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
แหกคุกทางปัญญา : สะท้อนคิดฝ่าวิกฤตการศึกษาไทย/ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
Author
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
Published
กรุงเทพฯ : ส.เอเชียเพรส (1989), 2542.
Call Number
LB 2965.T4 ก767ห 2543
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย/ ธัญภา จิรธรรมธนากุล.
Author
ธัญภา จิรธรรมธนากุล.
Published
กรุงเทพฯ : เลคแอนด์ฟาวด์เท่น พริ้นติ้ง,c2553.
Call Number
LB 1044.87 ธ451ห 2553
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย/ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
Author
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
Published
กรุงเทพฯ เพริ้นติ้ง จำกัด 2553.
Call Number
LB 044.87 ส691ห 2553
Location
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

image
แหล่งรวมข้อมูลการศึกษาครบวงจร = Education guide 2002/ ปัญญา จันทรา.
Author
ปัญญา จันทรา.
Published
กรุงเทพฯ : เอกพิมพ์ไท, 2545.
Call Number
LB 2965.T5 ป524ห
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
แอดมิชชั่น ปีนี้ เลือกสาขาอะไรดี?/ สุชาติ สุภาพ.
Author
สุชาติ สุภาพ.
Published
นนทบุรี : Science Publishing, 2552.
Call Number
LG 395.T5 ส761อ 2552
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles