Search again

Found: 2,521  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย/ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
Author
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
Published
กรุงเทพฯ เพริ้นติ้ง จำกัด 2553.
Call Number
LB 044.87 ส691ห 2553
Location
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

image
แหล่งรวมข้อมูลการศึกษาครบวงจร = Education guide 2002 / ปัญญา จันทรา.
Author
ปัญญา จันทรา.
Published
กรุงเทพฯ : เอกพิมพ์ไท, 2545.
Call Number
LB 2965.T5 ป524ห
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
แอดมิชชั่น ปีนี้ เลือกสาขาอะไรดี?/ สุชาติ สุภาพ.
Author
สุชาติ สุภาพ.
Published
นนทบุรี : Science Publishing, 2552.
Call Number
LG 395.T5 ส761อ 2552
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
แอดมิชชั่น ปีนี้เลือกสาขาอะไรดี/ สุชาติ สุภาพ.
Author
สุชาติ สุภาพ.
Published
นนทบุรี : SICENCE PUBLISHING, [2554].
Call Number
LG 395.T5 ส761อ [2554]
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
โครงการ การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2553 เรื่อง การปฏิรูประบบอุดมศึกษาไทย : ฤาจะเป็นความฝัน?.
Author
135624
Published
[ม.ป.ท ม.ป.พ.], 2553.
Call Number
LA 1223 ค961
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image

image
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง บทบาทผู้บริหารกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง.
Author
115684
Published
ม.ป.พ. : ม.ป.ท. ; 2553.
Call Number
LA 1221 ค961
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
โครงการเพื่อการเรียนรู้หลักการและแนวทางการจัดกิจกรรม / ลัดดา ภู่เกียรติ
Author
ลัดดา ภู่เกียรติ
Published
นครศรีธรรมราช คณะวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาเขตนครศรีธรรมราช สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
Call Number
LB 1027.25 ล239ค

image
โครงงานเพื่อการเรียนรู้ : หลักการและแนวทางการจัดกิจกรรม/ ลัดดา ภู่เกียรติ.
Author
ลัดดา ภู่เกียรติ.
Published
กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
Call Number
LB 1027.25 ล244ค 2544
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

image
โครงงานเพื่อการเรียนรู้หลักการและแนวทางการจัดกิจกรรม ลัดดา ภู่เกียรติ
Author
ลัดดา ภู่เกียรติ
Published
กรุงเทพมหานคร คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547
Call Number
LB 1027 ล238ค
Location
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

image
โจทย์วิจัยทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ : แผนงานวิจัยทางการศึกษาแบบบูรณาการ / พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์.
Author
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2547.
Call Number
LB 1028 พ435จ
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
โจทย์วิจัยทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ:แผนงานวิจัยทางการศึกษาแบบบูรณาการ. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ และคนอื่นๆ
Author
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ และคนอื่นๆ
Published
กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2547
Call Number
LB 1028 พ435จ
Location
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

image
โฉมหน้าการศึกษาไทยในอนาคต : แนวคิดสู่การปฏิรูปในพระราชบัญญัติการศึกษา / วิชัย ตันศิริ.
Author
วิชัย ตันศิริ.
Published
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
Call Number
LB 1739 ว541ฉ
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
โฉมหน้าการศึกษาไทยในอนาคต : แนวคิดสู่การปฏิรูปในพระราชบัญญัติการศึกษา/ วิชัย ตันศิริ.
Author
วิชัย ตันศิริ.
Published
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
Call Number
LB 1739 ว541ฉ 2542
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
โฉมหน้าการศึกษาไทยในอนาคต วิชัย ตันศิริ
Author
วิชัย ตันศิริ
Published
2544
Call Number
LA 1220 ว541ฉ
Location
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles