Search again

Found: 6,559  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
โอดิสซี : บรรพบุรุษแห่งวรรณกรรมตะวันตก / สุริยฉัตร ชัยมงคล.
Author
สุริยฉัตร ชัยมงคล.
Published
กรุงเทพฯ : ศยาม, 2538.
Call Number
PN 3459 ส863อ
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
โอลด์ เยลเลอร์ คู่หูสี่ขาผู้สัตย์ซื่อ กิ๊บสัน, เฟรด
Author
กิ๊บสัน, เฟรด
Published
กรุงเทพมหานคร แพ็ทแอนด์โฮม 2546
Call Number
PS 3557.G56 ก678อ
Location
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

image
ใครอยากไปเรียนเมืองนอก จะบอกให้ เล่ม4 เนตรปรียา (มุสิกไชย) ชุมไชโย
Published
กรุงเทพมหานคร สุดสัปดาห์สำนักพิมพ์ 2545
Call Number
PE 1137 น784ร
Location
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

image
ใครเอาเนยแข็งของฉันไป จอห์นสัน, สเปนเซอร์
Author
จอร์หสัน, สเปนเซอร์
Published
2546
Call Number
PS 3560.J68 จ213ค
Location
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

image
ใจถึงใจ/ วราภรณ์ กฤติธำรง.
Author
วราภรณ์ กฤติธำรง.
Published
ม.ป.ท. : ม.ป.พ. ; [2548].
Call Number
PL 4209 ว321จ [2548]
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
ใช้กริยาอย่างไรให้ถูกต้อง = Verbs made easy/ กิลเลียน โบมองต์ ; ผู้แปล พจน์ เลาหเกียรติ, ประมวล กิจเจริญ.
Author
โบมองต์, กิลเลียน.
Published
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2539.
Call Number
PE 1112 บ919ว 2539
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
ใช้ชีวิตให้สุดฝัน =Living the dream/ เจ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, ผู้เรียบเรียง สุวิมล โต่นวุธ, บรรณาธิการ มาโนช เชยประเสริฐ.
Author
เจ เทพหัสดิน ณ อยุธยา.
Published
นนทบุรี : กรีนปัญญาญาณ, 2551.
Call Number
PN 1995 จ686ล 2551
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
ใช้ภาษาอังกฤษทำงานให้สนุก/ สมศรี เลขาฯ พี่วัลลภ.
Author
สมศรี เลขาฯ พี่วัลลภ.
Published
กรุงเทพฯ : Dดี, 2556.
Call Number
PE 1131 ส279ช 2556
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
Author
ทักษิณา สวนานนท์
Published
กรุงเทพฯ โอเดียนสโตร์ 2528
Call Number
PE 1176 ท111ช
Location
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

image
ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตรงตามความหมายที่แท้จริง
Author
สำราญ คำยิ่ง
Call Number
PE 1628 ส698ช
Location
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

image
ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตรงตามความหมายที่แท้จริง/ สำราญ คำยิ่ง.
Author
สำราญ คำยิ่ง.
Published
กรุงเทพฯ : วี.เจ.พริ้นติ้ง , [2542].
Call Number
PE 1449 ส698ช [2542]
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
ใต้ฟากฟ้าแห่งการศึกษาสื่อบุคคลและเครือข่ายการสื่อสารภาพรวมจากงานวิจัย\ กาญจนา แก้วเทพ...[และคนอื่นๆ].
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549.
Call Number
P 36 ก425ต 2549
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
ใต้เงาภูเขา/ หญ้าน้ำ ทุ่งขุนหลวง.
Author
หญ้าน้ำ ทุ่งขุนหลวง.
Published
กรุงเทพฯ : บี เอส การพิมพ์, 2543.
Call Number
PN 4787.F37 ห125ต 2543
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
ในสนามข่าว เราคือตัวจริง/ ชีพธรรม คำวิเศษณ์.
Author
ชีพธรรม คำวิเศษณ์.
Published
กรุงเทพฯ : Nextbook@NBC, 2555.
Call Number
PN 1992.8 ช577น 2555
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
ในเวลา แรคำ ประโดยคำ
Author
แรคำ ประโดยคำ
Published
กรุงเทพมหานคร รูปจันทร์ 2541
Call Number
PL 4206 ร911น
Location
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles