Search again

Found: 6,596  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
800 ปัญหาภาษาอังกฤษ/ นาฏยา วิพุฑศิริ.
Author
นาฏยา วิพุฑศิริ.
Published
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
Call Number
PE 1112 น457ป 2543
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
82 คำกริยาวิเศษณ์ นิ โตะ อิชิ/ ณัฎฐิรา ทับทิม.
Author
ณัฎฐิรา ทับทิม.
Published
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น), 2556.
Call Number
PL 522 ณ313ป 2556
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
85 years of great writing in time / Edited by Christopher, porterfield.
Published
New York : Time book, 2008.
Call Number
PN 4726 .E53
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
85 years of great writing in Time : 1923-2008 / edited by Christopher Porterfield ; [introduction by RichardStengel].
Published
New York : Time Books, 2008.
Call Number
PS 688 .E33
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
879 สำนวนภาษาอังกฤษ/ ชาญชัย อาจินสมาจาร.
Author
ชาญชัย อาจินสมาจาร.
Published
ปัตตานี : สถาบันเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ, 2556.
Call Number
PE 1460 ช486ป 2556
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
91 : more than architecture : Issue one Autumn 2007
Published
Basel Birkhauser 2007
Call Number
PN 4734 .N56
Location
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

image
95 Passions เรื่องคัดสรรเพื่อชีวิตที่รื่นรมณ์ พลอย จริยะเวช
Author
พลอย จริยะเวช
Published
กรุงเทพมหานคร อิมเมจ
Call Number
PL 4204 พ541ก
Location
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

image
99 Tips for better english grammar/ จุลนรี อัชชนียะสกุล.
Author
จุลนรี อัชชนียะสกุล.
Published
ปทุมธานี : บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด, 2540.
Call Number
PE 1112 จ662ก 2540
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
99 คำถามภาษาอังกฤษที่คุณต้องรู้ในยุคอาเซียน/ แอนดรูว์ บิ๊กส์ ;บรรณาธิการ สมพร ชัยชนะศักดิ์.
Author
บิ๊กส์, แอนดรูว์.
Published
สมุทรปราการ : บิ๊กส์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์, 2556.
Call Number
PE 1131 บ832ก 2556
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
99 คำอังกฤษใช้ผิดบ่อย ตอนคำฮิตผิดประจำ ลี, ซังบิน.
Author
ลี, ซังบิน.
Published
กรุงเทพมหานคร. นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 2554
Call Number
PE 1449 ล511ก
Location
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

image
999 Noun words คำนาม/ สงวน รัศมีเพชร.
Author
สงวน รัศมีเพชร.
Published
กรุงเทพฯ : โปร-เอสเอ็มอี, 2544.
Call Number
PE 1449 ส139ก 2544
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
999 ประโยค ฝึกพูดอังกฤษ(เป็นเร็ว เรียนรู้ง่าย ใช้งานได้จริง)/.
Published
กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2555.
Call Number
PE 1131 ก832 2555
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
A bed for the winter / Karen Wallace.
Author
Wallace, Karen.
Published
London : Dorling Kindersley, 2000.
Call Number
PE 1121 .W36
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
A brief history of english literature/ John, Peck.
Author
Peck, John.
Published
New york : Palgrave, 2002.
Call Number
PR 83 .P42 2002
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
A christmas carol / Charles Dickens.
Author
Dickens, Charles.
Published
England : Penguin Book, 2000.
Call Number
PE 1119 .D52
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles