Search again

Found: 2  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีอะคริลิกเคลือบกระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Author
กรรณิการ์ สถาปิตานนท์
Published
กรุงเทพฯ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2535
Call Number
มอก.1097-2535
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
รายงานการวิจัย เรื่อง เปรียบเทียบผลของการอนุบาลลูกกบระยะแรกในบ่อซีเมนต์และกระชัง = A Comparison on performance of the tadpoles nursing in the concrete pond and in the nylon cage/ ทองยุ่น ทองคลองไทร แล...
Author
ทองยุ่น ทองคลองไทร.
Published
กาฬสินธุ์ : คณะวิชาประมง วิทยาเขตกาฬสินธุ์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2535.
Call Number
วจ SH 185 ท298ร 2535
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles