Search again

Found: 9  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์: กระจกเทมเปอร์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Author
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2540
Call Number
มอก.197-2536
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Published
กรุงเทพฯ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2540
Call Number
มอก.427-2525
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางนอกรถจักรยานยนต์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Published
กรุงเทพฯ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2540
Call Number
มอก.682-2540
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Author
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Published
กรุงเทพฯ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2540
Call Number
มอก.95-2540
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำลีที่ใช้ในทางการแพทย์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Author
จรัส ศรีรัญเพชร
Published
กรุงเทพฯ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2540
Call Number
มอก.182-2519
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้ยานพาหนะ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Author
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Published
กรุงเทพฯ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2540
Call Number
มอก.369-2539
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Published
กรุงเทพฯ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2540
Call Number
มอก.721-2539
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กลวดคาร์บอนต่ำ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Published
กรุงเทพฯ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2540
Call Number
มอก.348-2540
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน
Author
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Published
กรุงเทพฯ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2540
Call Number
มอก.0149
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles