Found: 128  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพัดลมไฟฟ้ากระแสสลับเฉพาะด้านความปลอดภัยcสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Authorสุรพล วัฒนวงศ์
Publishedกรุงเทพฯสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2542
Call Numberมอก.934-2533
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยากันยุงcสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Authorประสิทธิ์ ตัณสถิตย์
Publishedกรุงเทพฯสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2525
Call Numberมอก.309-2522
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางนอกรถจักรยานยนต์cสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Publishedกรุงเทพฯสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2540
Call Numberมอก.682-2540
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 3
Authorสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Publishedกรุงเทพฯสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2539
Call Numberมอก.1360-2539
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 2cสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Authorพลูพร แสงบางปลา
Publishedกรุงเทพฯสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2539
Call Numberมอก.1290-2538
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินเฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 5cสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Authorสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Publishedกรุงเทพฯสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมม.ป.ป.
Call Numberมอก.1440-2540
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรองเท้าผ้าใบ
Authorวิชัย จิตตะเสโน
Publishedกรุงเทพฯสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2528
Call Numberมอก.132-2528
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรงcสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Authorสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Publishedกรุงเทพฯสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2540
Call Numberมอก.95-2540
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลวดเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีตีเกลียว
Authorสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Publishedกรุงเทพฯสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2541
Call Numberมอก.404-2540
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลูกบาสเกตบอลcสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Authorดาวเรือง รัชชะกิตติ
Publishedกรุงเทพฯสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2538
Call Numberมอก.941-2538
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลูกฟุตบอลcสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Authorดาวเรือง รัชชะกิตติ
Publishedกรุงเทพฯสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2538
Call Numberมอก.940-2538
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลูกวอลเลย์บอลcสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Authorดาวเรือง รัชชะกิตติ
Publishedกรุงเทพฯประชาชน2539
Call Numberมอก.942-2538
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุยารอยต่อคอนกรีตชนิดเย็นcสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Authorสกรี กัมปนานนท์
Publishedกรุงเทพฯสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2542
Call Numberมอก.917-2532
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของขั้วหลอดไฟฟ้า
Authorสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Publishedกรุงเทพฯสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2536
Call Numberมอก.2-2522
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสะดือสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ
Authorสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Publishedกรุงเทพฯประชาชน2538
Call Numberมอก.1282-2538
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Search Tools: Get RSS Feed