Found: 128  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าอะลูมิเนียมตีเกลียวเปลือยcสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Authorไกรเดช อังศุสิงห์
Publishedกรุงเทพฯสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2542
Call Numberมอก.85-2517
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าแรงต่ำสำหรับรถยนต์
Authorไพโรจน์ เฟื่องธุระ
Publishedกรุงเทพฯสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2539
Call Numberมอก.118-2517
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารอุดร่องไม้cสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Authorสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Publishedกรุงเทพฯสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมม.ป.ป.
Call Numberมอก.1514-2541
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำลีที่ใช้ในทางการแพทย์cสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Authorจรัส ศรีรัญเพชร
Publishedกรุงเทพฯสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2540
Call Numberมอก.182-2519
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีจราจรcสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Authorสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Publishedกรุงเทพฯสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมม.ป.ป.
Call Numberมอก.415-2541
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีย้อมไม้ผสมน้ำcสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Authorสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Publishedกรุงเทพฯสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2542
Call Numberมอก.1512-2541
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีย้อมไม้ผสมน้ำมันcสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Authorสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Publishedกรุงเทพฯสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2542
Call Numberมอก.1513-2541
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีอะคริลิกเคลือบกระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคาcสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Authorกรรณิการ์ สถาปิตานนท์
Publishedกรุงเทพฯสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2535
Call Numberมอก.1097-2535
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีอิมัลชันcสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Authorสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Publishedกรุงเทพฯสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมม.ป.ป.
Call Numberมอก.272-2541
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีเคลือบเงาcสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Authorผวน โปรยสุวรรณ
Publishedกรุงเทพฯสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2538
Call Numberมอก.327-2538
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีเทียนcสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Authorสมศักดิ์ พัฒนประภาพันธุ์
Publishedกรุงเทพฯสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2536
Call Numberมอก.1149-2536
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้ยานพาหนะcสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Authorสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Publishedกรุงเทพฯสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2540
Call Numberมอก.369-2539
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหม้อหุงข้าวไฟฟ้าcสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Authorสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Publishedกรุงเทพฯสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2538
Call Numberมอก.1039-2534
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังcสนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Authorไพโรจน์ เฟื่องธุระ
Publishedกรุงเทพฯสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2524
Call Numberมอก.384-2524
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เฉพาะด้านความปลอดภัยcสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Authorสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Publishedกรุงเทพฯสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2541
Call Numberมอก.956-2533
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Search Tools: Get RSS Feed