Search again

Found: 1,829  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management/ อำพล สุภาพวานิช.
Author
อำพล สุภาพวานิช.
Published
กรุงเทพฯ : แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม คณะวิชาเทคโนโลยีการผลิต วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, [2545].
Call Number
รม9 352.6 อ692ก [2545]
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ = Human resources management/ ณรงค์ ฉายายนต์.
Author
ณรงค์ ฉายายนต์.
Published
ม.ป ท. : ม.ป.ป., [2538].
Call Number
รม9 658.3 ณ211ก [2538]
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การบริหารธุรกิจขนาดย่อม = Small business management/ พรชัย พันธุ์ธาดาพร.
Author
พรชัย พันธุ์ธาดาพร.
Published
พระนครศรีอยุธยา : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2548.
Call Number
รม9 658.02 พ231ก 2548
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรใหม่พ.ศ.2543)
Author
สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ
Published
ปทุมธานี ฝ่ายผลิตเอกสารทางการศึกษา สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2543
Call Number
รม12ส 08 2543
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การบริหารวิทยาเขตพระนครใต้
Author
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนตรใต้
Published
กรุงเทพฯ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครใต้ 2528
Call Number
รม20ว 07 2528
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การบัญชี (หลักสูตร 2536)
Author
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ
Published
ปทุมธานี : คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2536
Call Number
รม06ค 08 2536
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การบัญชี (หลักสูตร2542)
Author
สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ
Published
ปทุมธานี : ฝ่ายผลิตเอกสารทางการศึกษา สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2542
Call Number
รม12ส 08 2542
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การบัญชี 1 (แผนการสอน) / จุไรรัตน์ สังข์วารี.
Author
จุไรรัตน์ สังข์วารี.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2541.
Call Number
รม9 657 จ653ก 2541
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การบัญชี(หลักสูตร 2534)
Author
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ
Published
ปทุมธานี คณะบริหารธุรกิจ 2534
Call Number
รม06ค 08 2534
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การบัญชี, การเลขานุการ, การขาย, ภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2536) สายวิชาบริหารธุรกิจ
Author
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2536
Call Number
รม06ค 08 2536
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การบัญชีขั้นต้น 1 / ขจีรัตน์ มันตาภรณ์.
Author
ขจีรัตน์ มันตาภรณ์.
Published
ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2539.
Call Number
รม9 657.6 ข151ก 2539
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การบัญชีค้าร่วมและระบบบัญชีเดี่ยว/ ไพสรณ์ สูงสมบัติ.
Author
ไพสรณ์ สูงสมบัติ.
Published
กรุงเทพฯ : วิทยาเขตพาณิชพระนคร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2537.
Call Number
รม9 657.8 พ996ก
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การบัญชีชั้นสูง 1 = A dvanced accounting 1/ ปัทมน์ฉัตต์ อนุรักษ์ฤานนท์.
Author
ปัทมน์ฉัตต์ อนุรักษ์ฤานนท์.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2543.
Call Number
รม9 657 ป532ก 2543
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การบัญชีตั๋วเงิน / เจิมสิริ ศิริวงศ์พากร.
Author
เจิมสิริ ศิริวงศ์พากร.
Published
กรุงเทพฯ : วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2537.
Call Number
รม9 657.8 จ782ก 2537
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
การบัญชีตั๋วเงิน/ cอรุณี ธีระสุนทร.
Author
อรุณี ธีระสุนทร.
Published
เชียงใหม่ : แผนกวิชาการบัญชี วิทยาเขตภาคพายัพ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2536.
Call Number
รม9 657.8 อ418ก 2536
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles