Search again

Found: 28  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
เอกสารการสอนชุดวิชา กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 11-15 Public relations strategies / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Published
นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.
Call Number
HM 1221 ม247อ 2548,659.2
Location
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

image
เอกสารการสอนชุดวิชา กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ หน่วยที่ 8-10 Public relations strategies / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Published
นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.
Call Number
HM 1221 ม247อ 2548,659.2
Location
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

image
เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารงานประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 1-7 Public relations administration / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Published
นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549.
Call Number
HM 263 ม247อ 2549,659.2
Location
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

image
เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารงานประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 8-15 Public relations administration / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
Published
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547.
Call Number
HM 263 ส747ก 2547,659.2
Location
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

image
เอกสารการสอนชุดวิชา การผลิตงานประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 1-8 Media production for public relations / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
Published
นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549.
Call Number
HM 263 ส747ก 2549,659.2
Location
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

image
เอกสารการสอนชุดวิชา การผลิตงานประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 9-15 Media production for public relations / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Published
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549.
Call Number
HM 263 ส747ก 2549,659.2
Location
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

image
เอกสารการสอนชุดวิชา การวางแผนงานประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 1-7 Public relations planning / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
Published
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551.
Call Number
HM 263 ม247อ 2551,659.2
Location
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

image
เอกสารการสอนชุดวิชา การวางแผนงานประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 1-7 Public relations planning / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
Published
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.
Call Number
HM 263 ม247อ 2548,659.2
Location
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

image
เอกสารการสอนชุดวิชา การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 1-5 Public relations writing / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551.
Call Number
HM 1221 ม247อ 2551,659.2
Location
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

image
เอกสารการสอนชุดวิชา การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 11-15 Public relations writing / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551.
Call Number
HM 1221 ม247อ 2551,659.2
Location
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

image
เอกสารการสอนชุดวิชา การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 6-10 Public relations writing / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550.
Call Number
HM 1221 ม247อ 2550,659.2
Location
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

image
เอกสารประกอบการสอนชุด วิชา การวางแผนงานประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 8-15 Public relations planning / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Published
นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551.
Call Number
HM 263 ม246อ 2551,659.2
Location
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

image
เอกสารประกอบการสอนชุด วิชา การวางแผนงานประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 8-15 Public relations planning / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Published
นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.
Call Number
HM 263 ม246อ 2548,659.2
Location
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles