Found: 84  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleจดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ฉบับประชาชน เล่ม 3 นานาอารยประเทศ /
Authorคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุ.
Publishedคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุ,
Call Numberอ DS 586 จ131
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleจดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ฉบับสื่อมวลชน (สื่อมวลชนต่างประเทศ) /
Authorกรมศิลปากร สำนักหอสมุดแห่งชาติ
Publishedสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร,
Call Numberอ DS 586 จ131
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleจดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ฉบับสื่อมวลชน (สื่อมวลชนไทย) /
Authorกรมศิลปากร สำนักหอสมุดแห่งชาติ
Publishedสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร,
Call Numberอ DS 586 จ131
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title นบพระภูมิบาล : สมุดประชุมภาพงานออกพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2560 .
Publishedนนทบุรี :โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด,2560.
Call NumberDS 586 น161
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleนวมินทรบรมนารถราชไมตรี /
Authorธนาคารกสิกรไทย
Publishedธนาคารกสิกรไทย,
Call NumberDS 586 น297
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title น้อมนำคำสอน "พ่อ" สานต่อปณิธานพัฒนาข้าวไทย
Authorกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
Publishedกรุงเทพฯ :รุ่งศิลป์การพิมพ์,2560.
Call NumberDS 586 น358
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title บันทึกประวัติศาสตร์ "ปั่นเพื่อพ่อ" เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา ทวยราษฎร์จงรักล้ำปิตุรงค์
Authorกระทรวงศึกษาธิการ
Publishedกรุงเทพฯ :กระทรวงศึกษาธิการ,2559.
Call NumberDS 586 บ268
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Computer File
Title บันทึกประวัติศาสตร์ "ปั่นเพื่อพ่อ" เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา ทวยราษฎร์จงรักล้ำปิตุรงค์
Authorกระทรวงศึกษาธิการ
Publishedกรุงเทพฯ :กระทรวงศึกษาธิการ,2559.
Call NumberDVDB
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ศาสตร์ของพระราชา :ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมกฎหมายสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
Authorสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Publishedกรุงเทพฯ :สภานิติบัญญัติแห่งชาติ,2560.
Call NumberDS 586 ศ371
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ศาสตร์พระราชา เรื่อง พระอัจฉริยภาพของพระราชา
Authorณิชาภัส ชนาดิศัย.
Publishedกรุงเทพฯ :อมรินทร์คอมมิกส์,2560.
Call Numberยว ณ432ศ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Computer File
Title สารคดีเพลงพระราชนิพนธ์ชุด H.M. Blues บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
Authorมาโนช พุฒตาล.
Publishedกรุงเทพฯ :คณะกรรมการโครงการ,2549.
Call NumberDVD
Locationคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
image
Source Types Book
Title สู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน การพัฒนาเศรษฐกิจไทยตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่ 9
Authorวิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.
Publishedกรุงเทพฯ :วศิระ,2560.
Call NumberHC 79.E5 ว555ส
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title อัคราภิรักษศิลปิน บารมีพระมิ่งแม่ ปกป้องศิลป์ไทย นานเทอญ
Authorรื่นฤทัย สัจจพันธุ์.
Publishedกรุงเทพฯ :โนเบิ้ลบุ๊คส์,2561.
Call NumberD 586 ร556อ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title เสด็จประพาสต้น ทั่วแคว้นแดนไทย
Authorวิสันต์ ท้าวสูงเนิน.
Publishedกรุงเทพฯ :ธนบรรณ,2560.
Call NumberDS 586 ว775ส
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title เฮลิคอปเตอร์สีฟ้า
Authorครูแจ๋ว.
Publishedกรุงเทพฯ :บันทึกสยาม,2560.
Call NumberDS 586 พ992ฮ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : 1 2 3 4 5 6
Search Tools: Get RSS Feed