ระเบียบการให้บริการยืม-คืน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวนวันให้บริการสำหรับแต่ละประเภทสมาชิก
นักศึกษา ป.ตรี จำนวน 7 เล่ม ระยะเวลา 10 วัน
ป.บัณฑิต จำนวน 10 เล่ม  ระยะเวลา 30 วัน
นักศึกษา ป.โท ป.เอก จำนวน 10 เล่ม  ระยะเวลา 30 วัน
บุคลากร จำนวน 10 เล่ม  ระยะเวลา 30 วัน
อาจารย์ จำนวน 10 เล่ม ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
บุคคลภายนอก ศิษย์เก่า และข้าราชการเกษียณอายุ จำนวน 2 เล่ม  ระยะเวลา 10 วัน

การสมัครสมาชิก
· ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิก สามารถสมัครได้ที่ อาคารวิทยบริการชั้น 1 โดยแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา , บัตรพนักงาน  หรือบัตรประชาชน
· สำหรับบุคลากรภายนอก มีค่าสมาชิก 400 บาท ครั้งแรก สามารถใช้ได้ตลอดอายุการใช้งานโดยไม่ต้องเสียค่าสมาชิกรายปีอีก เพียงนำสำเนาบัตรประชาชนมายื่นที่เคาร์เตอร์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1